Na popularności zyskuje sprzedaż internetowa. Dla klientów jest ona szybszym oraz tańszym rozwiązaniem. Natomiast po stronie sprzedawców konieczne jest odpowiednie rozliczenie przeprowadzonych transakcji. Sprawdź, w jaki sposób należy rozliczyć koszty transportu przy sprzedaży internetowej.

truck-710248_640Sprzedaż przez internet a koszty transportu

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach sprzedaży internetowej mają 3 sposoby na wykazanie kosztów transportu:

  1. koszty transportu mogą zostać doliczone do wartości towaru,
  2. koszty transportu mogą stanowić odrębną pozycję na fakturze,
  3. koszty transportu zostają przeniesione na klienta i paczka wysłana jest w imieniu nabywcy na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa.

Czy koszty transportu są przychodem?

Za przychód przedsiębiorcy uznaje się kwoty otrzymane od klienta w pełnej wysokości tzn. wraz z kosztami transportu. Jeśli nie zostało z klientem zawarte pełnomocnictwo, że przesyłka zostanie wysłana na jego koszt i w jego imieniu.

Pełnomocnictwo w wysyłce a koszty transportu

Jak wcześniej wspomniano przedsiębiorcy mogą rozliczać koszty transportu w oparciu o jednorazowe pełnomocnictwo udzielone przez nabywcę na zawarcie umowy w jego imieniu i na jego koszt. Jest to korzystne rozwiązanie w przypadku gdy koszty transportu oraz zakupiony towar czy usługa opodatkowane są różnymi stawkami podatku VAT.

W przypadku tej formy przedsiębiorcy nie wykazują kosztów transportu na dokumencie sprzedaży a otrzymane środki pieniężne nie stanowią jego przychodu.

Regulaminy a pełnomocnictwo w wysyłce

Możliwość rozliczania kosztów transportu w oparciu o pełnomocnictwo w przesyłce wymaga dokonania odpowiednich zapisów w regulaminie sklepu. Zapis ten jest konieczny aby koszty transportu nie stanowiły przychodu z tytułu sprzedaży towarów.

Zobacz też:

Lista obecności

Kalkulator wypłat

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron