Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

W prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują leasingowane samochody. Wiele osób po zakończeniu umowy leasingu decyduje się na wykup pojazdu z leasingu. Jednak nie do celów firmowych, a do użytku prywatnego. Problem jednak pojawia się w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce sprzedać taki samochód. Pojawia się wówczas pytanie czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne powinna zostać opodatkowana w ramach działalności gospodarczej?

Sprzedaż samochodu opodatkowana podatkiem dochodowym

Jak stanowi art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym za przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej uważa się przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby związane z prowadzoną działalnością, które wcześniej zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

W związku z powyższym nawet jeśli środek trwały został wycofany z działalności i był wykorzystywany prywatnie to sprzedaż samochodu będzie rodzić obowiązek w podatku dochodowym.

Jeśli jednak podatnik chce uniknąć opodatkowania sprzedaży samochodu podatkiem dochodowym to jego sprzedaż nie może nastąpić wcześniej niż 6 lat po wycofaniu pojazdu z firmy. Bowiem aby przychód uzyskany ze sprzedaży środka trwałego wycofanego z firmy nie podlegał opodatkowaniu w działalności musi minąć 6 lat - licząc od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wycofany z firmy.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu a podatek dochodowy

Zgodnie z najnowszymi interpretacjami samochód wykupiony z leasingu na cele prywatne traktowany jest jako majątek prywatny podatnika, a nie firmowy. Wynika to z wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 11 grudnia 2013 r., sygn. I SA/Po 574/13

Jeśli więc samochód wykupiony z leasingu nie został wprowadzony po wykupie do środków trwałych firmy i nie był w tej firmie wykorzystywany to przychód ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z  prowadzonej przez podatnika działalności.

W związku z powyższym, w sytuacji, gdy sprzedaż samochodu nastąpiła po upływie 6 miesięcy od jego wykupu to przedsiębiorca nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu a podatek VAT

Jeśli samochód został wykupiony z leasingu na cele prywatne to jego sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wynika to z faktu, iż prywatny wykup pojazdu powoduje, że samochód nie zostaje ujęty w ewidencji środków trwałych firmy. Dlatego też jego sprzedaż nie jest opodatkowana VAT.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu - inne konsekwencje

Przedsiębiorca, który wykupił samochód z leasingu na cele prywatne i dokonał jego sprzedaży musi mieć na względzie, że czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przy czym zobowiązanym do zapłaty tego podatku jest nabywca.

Jednak w sytuacji, gdy wartość sprzedaży nie przekracza 1000 zł to podatnikowi przysługuje zwolnienie z zapłaty podatku PCC.

Sprzedaż tą należy udokumentować umową sprzedaży.