Bardzo popularne staje się wręczanie przez pracodawcę pracownikom z różnych ważnych okazji jak np. ślub, urodziny czy też imieniny prezentów czy tez drobnych upominków.

Pojawia się jednak pytanie czy prezenty dla pracowników przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów firmowych? Sprawdź, odpowiedź w artykule!

christmas-1217252_960_720Koszty uzyskania przychodu

Za koszty uzyskania przychodu uznaje się wydatki pośrednio i bezpośrednio związane z uzyskanymi przychodami. Należy pamiętać przy tym, że między poniesionym wydatkiem a osiągniętym przychodem musi zachodzić relacja przyczynowo skutkowa tzn. że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu.

Prezenty dla pracownika a środki socjalne firmy

Do kosztów firmowych nie zalicza się wydatków na działalność socjalną. Środki socjalne powinny być przeznaczone na różnego rodzaju formy wypoczynku dla pracowników, pomoc materialną pracownikom, działalność kulturalno-oświatową oraz sportowo-rekreacyjną. Wysokość przyznanych pracownikowi środków zależna jest od jego sytuacji materialnej.

Zakup kwiatów czy prezentu nie może zostać zaliczony do żadnej z tych dziedzin w związku z czym prezenty dla pracowników nie powinny być finansowane ze środków socjalnych firmy.

Czy prezenty dla pracowników są kosztem reprezentacji?

Za reprezentację uznaje się wystawność i okazałość w sposobie bycia, które nie ma na celu wywołanie dobrego wrażenia. Działania te skierowane są do bodźców zewnętrznych. W związku z czym prezenty dla pracowników nie spełniają tego wymogu, dlatego też nie mogą być one zakwalifikowane do kosztów reprezentacji.

Kwiaty i prezenty dla pracowników - kwalifikacja wydatku

Kupowane kwiaty oraz prezenty dla pracowników przez pracodawcę mają na celu wprowadzenie do firmy dobrej atmosfery oraz nawiązanie lub utrzymanie dobrych stosunków na linii pracownik - pracodawca co ma wpływ na zaangażowanie w wykonywaną pracę. W związku z czym wydatki te można zaliczyć do kosztów firmowych i powinny być one finansowane ze środków obrotowych firmy.

Czy prezenty stanowią przychód pracownika?

Zakupione przez pracodawcę prezenty dla pracowników stanowią dla pracownika przychód. Dlatego też powinien on zostać doliczony do wynagrodzenia pracownika oraz od łącznej kwoty należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Przychód ten generuje również obowiązek naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Wartość otrzymanego prezentu ustala się w oparciu o ceny rynkowe, które uwzględniają stan, stopień zużycia, czas oraz miejsce uzyskania przychodu.

Czy otrzymane kwiaty stanowią przychód pracownika?

Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w interpretacji nr IPPB1/415-855/08-2/AM wydanej przez Izbę Skarbową w Warszawie 30 września 2008 roku kwiaty nie stanowią przychodu po stronie pracownika. Mają one charakter symboliczny i pracownik nie osiąga z tego tytułu korzyści ekonomicznych.

Zobacz też:

zwrot za kasę fiskalną

pro forma

zus rca