Zakup na aukcji internetowej - na podstawie jakiego dokumentu zaliczyć w koszty?

W związku z popularnością zakupów poprzez aukcje internetowe coraz częściej zdarza się, że osoby prowadzące działalność gospodarczą właśnie taką drogą nabywają swoje towary bądź materiały. Jeżeli sprzedającym jest firma bądź działalność gospodarcza jako dowód zakupu nabywcy otrzymują faktury VAT bądź rachunki, które jeżeli tylko są poprawnie wystawione z pewnością stanowią dowody księgowe, na podstawie których wydatki (będące źródłem osiągnięcia przychodu lub poniesione w celu jego zabezpieczenia, prawidłowo udokumentowane, nie wymienione w art. 23 ust 1. ustawy o PIT) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i trafić do KPiR. Jednak na jakiej podstawie nabywca ma zakwalifikować te koszty gdy sprzedawcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej?

Czy mogą trafić do KPiR na podstawie opisu ?

NIE. Specyfikację, czyli opis szczegółowy sporządza się jedynie w określonych przez przepisy przypadkach, a mianowicie gdy towar lub materiał dostarczono przed otrzymaniem faktury. Czyli gdy w konsekwencji taka faktura jest dostarczona później niż towar.

Czy można zaliczyć je do kosztów jako dowód wewnętrzny?

NIE. Katalog wydatków dokumentowanych dowodami wewnętrznymi jest zamknięty (§ 14 ust. 2 Rozporządzenia MF z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów). W związku z tym zakup towarów handlowych nie może być w ten sposób udokumentowany.

Czy potwierdzeniem mogą być wydruki aukcji oraz wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę??

NIE. Wydruki zawierające nawet takie dane jak: numer transakcji, określenie sprzedającego i kupującego, rodzaj i nazwę towaru, ilość, kwotę zakupu w rozbiciu na cenę za towar oraz cenę przesyłki, datę dokonania przelewu, datę otrzymania towaru oraz podpis przyjmującego towar również nie spełnia wymagań dowodu księgowego. Głównie brak jest podpisu sprzedawcy, który spełniałby wymagania zawarte w rozporządzeniu mówiącym o podpisach osób uprawnionych, które stanowią strony transakcji. Za taki podpis nie można uznać autoryzacji dokonywanej na podstawie loginu i hasła indywidualnego.

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że dowodem księgowym na podstawie którego wydatek związany z zakupem na aukcji internetowej towarów lub materiałów handlowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jest faktura VAT lub rachunek. Gdy natomiast sprzedawcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej za dowód można uznać również umowę sprzedaży lub inny dokument zawierający elementy określone w rozporządzeniu MF (§ 12 ust. 3 pkt 2) a mianowicie:

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych (chodzi o podpisy obu stron transakcji)
    - oznaczony numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Interpretacje organów podatkowych związane z tym tematem:

Interpretacja indywidualna nr 1

Interpretacja indywidualna nr 2

Interpretacja indywidualna nr 3