W 2015 roku nastąpią wielkie zmiany w VAT za sprawą implementacji kolejnych przepisów nowelizowanej unijnej Dyrektywy VAT na grunt ustaw krajowych. Nowelizacja obejmie przede wszystkim firmy świadczące usługi telekomunikacyjne, telewizyjne, nadawcze i elektroniczne na rzecz klientów prywatnych z Unii Europejskiej. Przedstawiamy VAT Mini One Stop Shop w 2015!

Mini One Stop Shop - ostatni dzwonek na zmianę polskich przepisów

Do dnia 1 stycznia 2015 r. państwa członkowskie Unii zobowiązane są wdrożyć do krajowych przepisów postanowienia dotyczące wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, a w szczególności zasad ustalania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych, nadawczych radiowych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. Mimo że o zmianach w dyrektywie mowa już była w 2013 roku, Rada Ministrów wg wykazu prac legislacyjnych i programowych jako planowany termin przyjęcia projektu wyznaczyła II kwartał roku 2014.

Mini One Stop Shop - kogo dotyczą zmiany?

Podmiotami, które szczególnie powinny zainteresować się zmianami, są wszystkie firmy świadczące usługi:

 • telekomunikacyjne,
 • nadawcze radiowe i telewizyjne,
 • drogą elektroniczną,

na rzecz klientów z UE niebędących podatnikami. Zmiany więc nie będą miały znaczenia dla świadczących usługi na rzecz innych firm, a odnosić się mają w szczególności do świadczeń na rzecz osób prywatnych - nieprowadzących działalności.

Zdefiniowanie pierwszych dwóch grup wymienionych usług nie budzi wątpliwości. Natomiast należałoby wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem usług świadczonych drogą elektroniczną. W tym celu należy odnieść się do przepisów Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.  

Definicja usług elektronicznych

Do usług elektronicznych należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Grupa ta obejmuje w szczególności:

1) ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami

2) usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa

3) usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę

4) zawartość książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych oraz prenumerata gazet i czasopism publikowanych online

5) odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer

6) pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych; itp.)

7) uzyskiwanie dostępu do filmów, muzyki gier i ich pobieranie

8) korzystanie z wyszukiwarek i katalogów internetowych

9) hurtownie danych online, umożliwiające elektroniczne przechowywanie i wyszukiwanie konkretnych danych

10) automatyczna instalacja online filtrów na witrynach internetowych oraz zabezpieczeń typu firewall

11) uzyskiwanie dostępu online i pobieranie oprogramowania (w szczególności programy w zakresie zamówień publicznych/księgowości, programy antywirusowe) oraz jego uaktualnień

12) sterowniki do pobierania, takie jak programy ustawiające interfejsy komputera i urządzeń peryferyjnych (np. drukarek)

13) automatyczna konserwacja oprogramowania, zdalnie i online oraz zdalne zarządzanie systemami

14) tworzenie i hosting witryn internetowych

15) dzienniki logowania i statystyki odwiedzania stron internetowych oraz uzyskiwanie dostępu i pobieranie obrazów, fotografii i wygaszaczy ekranu

16) dostarczanie przestrzeni reklamowej, szczególnie banerów reklamowych na stronach lub witrynach internetowych

17) automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem

18) ćwiczenia wypełniane przez ucznia online i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka

Do usług elektronicznych nie zalicza się usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług telekomunikacyjnych, dla których jednak nowe przepisy będą miały znaczenie, jako że zostały wskazane wprost w dyrektywie, a także:

 • towarów, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywają się elektronicznie;
 • płyt CD-ROM, dyskietek i podobnych nośników fizycznych;
 • materiałów drukowanych, takich jak książki, biuletyny, gazety lub czasopisma;
 • płyt CD i kaset magnetofonowych;
 • kaset wideo i płyt DVD;
 • gier na płytach CD-ROM;
 • usług świadczonych przez specjalistów, takich jak prawnicy i doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej;
 • usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie);
 • usług fizycznych off-line naprawy sprzętu komputerowego;
 • hurtowni danych off-line;
 • usług reklamowych, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji;
 • usług centrum wsparcia telefonicznego;
 • usług edukacyjnych obejmujących wyłącznie kursy korespondencyjne, takie jak kursy za pośrednictwem poczty;
 • konwencjonalnych usług aukcyjnych, przy których niezbędny jest bezpośredni udział, niezależnie od sposobu składania ofert;
 • usług telefonicznych z elementem wideo, znanych też pod nazwą usług wideofonicznych;
 • dostępu do Internetu i stron World Wide Web;
 • usług telefonicznych świadczonych przez Internet,

których planowane zmiany w ustawie o VAT nie będą dotyczyć.

Obecne przepisy

Obecnie (rok 2014) dla świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz podatników nieprowadzących działalności gospodarczej z krajów Unii Europejskiej zastosowanie ma art. 28c obecnie obowiązującej ustawy o VAT.

Art. 28c ust. 1.

Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Obecnie więc jeżeli firma polska świadczy usługi o charakterze wyżej wymienionym na rzecz klienta prywatnego z UE, opodatkowuje sprzedaż wg stawki krajowej (zasadniczo 23%) i odprowadza VAT do polskiego urzędu skarbowego.

Mini One Stop Shop - nadchodzące zmiany

Nowelizacja przepisów unijnych, a co za tym idzie implemetacja założeń do krajowych przepisów ustawy o VAT, ma na celu ustalenie nowych zasad określania miejsca świadczenia w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami, zamieszkujących w krajach UE.

Planowane zmiany w VAT zakładają, że od stycznia 2015 roku miejscem świadczenia tych usług nie będzie jak dotychczas kraj usługodawcy, a kraj usługobiorcy. Co za tym idzie, polska firma świadcząca takie usługi będzie zobowiązana opodatkować i rozliczyć VAT w kraju swojego nabywcy.

Jedno okienko - Mini One Stop Shop

Z uwagi na to, iż aby polski przedsiębiorca mógł odprowadzić podatek w kraju nabywcy, musiałby zarejestrować się dla celów VAT w obcym kraju, nowelizacja zakłada wprowadzenie szczególnej procedury umożliwiającej uproszczony system rozliczania podatku VAT z tytułu omawianych usług. System ten nazwano MINI ONE STOP SHOP. Procedura jednego okienka zakłada, że polski przedsiębiorca opodatkuje co prawda świadczoną usługę wg stawek obowiązujących w tzw. “kraju konsumpcji”, ale odprowadzi ten podatek do polskiego urzędu. Nie będzie więc konieczności rejestrowania się w innym kraju UE.

Nowa deklaracja VAT MOSS

Zmiany wymuszą wprowadzenie nowej deklaracji rozliczeniowej. Podatnik dokonujący świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych (radiowych i telewizyjnych) oraz drogą elektroniczną będzie zobowiązany poza deklaracją VAT-7 czy VAT-7K złożyć deklarację dotyczącą procedury Mini One Stop Shop. Rozliczenie

Program do faktur on-line

Wszystkie rodzaje faktur + CRM.

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

będzie następowało kwartalnie (do 20 miesiąca następującego po danym kwartale), a deklaracje będą przesyłane drogą elektroniczną. Jeżeli podatnik nie dokona rozliczenia w ustawowym terminie po 10 dniach, otrzyma upomnienie. Uporczywe niepłacenie podatku będzie karane.

Mini One Stop Shop - okres przygotowawczy już od 1 października 2014

Podatnicy uzyskają możliwość rejestracji na potrzeby procedury Mini One Stop Shop już z dniem 1 października 2014 roku, co przewidują zapisy dyrektywy. Ma to na celu rozłożenie w czasie napływu deklaracji rejestracyjnych.

Jeżeli natomiast chodzi o późniejsze wyrejestrowanie, to podatnik będzie w tym celu zobowiązany poinformować urząd skarbowy najpóźniej w terminie 15 dni przed końcem kwartału kalendarzowego, w którym zamierza zaprzestać korzystania z systemu.

Nowelizacja przepisów przewiduje, że przedsiębiorca będzie miał możliwość wyboru korzystania z nowej procedury lub dokonania osobistej rejestracji w każdym z państw członkowskich, dla których świadczy omawiane usługi. Dodatkowo z punktu widzenia obligatoryjnych i istotnych zmian dla przedsiębiorcy świadczącego usługi telekomunikacyjne, nadawcze, radiowe i telewizyjne oraz świadczone drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami z krajów unii należy zwrócić uwagę na samą kwestię wystawiania faktur, na których po zmianie przepisów będą musiały się znaleźć stawki VAT właściwe dla kraju konsumpcji. To natomiast wiąże się z prowadzeniem dodatkowych rejestrów VAT z podziałem na kraje/stawki, na rzecz których świadczone będą usługi. Podatnik będzie miał więc trudniejsze niż dotychczas zadanie, bowiem musi znać stawkę VAT na świadczone przez siebie usługi, jaka stosowana jest w obcym kraju.