Instytucja tymczasowego nadzorcy sądowego występuje w postępowaniu upadłościowym. Jest to osoba powołana przez sąd w celu pełnienia nadzoru nad czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd dłużnika, a ponadto sporządzenie listy wierzytelności. Tymczasowy nadzorca sądowy czuwa przede wszystkim nad dłużnikiem, by ten w trakcie toczącego się postępowania nie wyprzedał majątku niezbędnego do pokrycia długów.

Jakie prawa ma tymczasowy nadzorca sądowy?

Tymczasowemu nadzorcy sądowemu należy się przede wszystkim wynagrodzenie na podejmowaną przez niego pracę. Ponadto przepisy ustawy prawo upadłościowe i naprawcze przyznają tymczasowemu nadzorcy sądowemu roszczenie o zwrot wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem czynności, jeżeli koszty te zostaną mu przyznane przez sąd.

Ponoszenie kosztów tymczasowego nadzorcy sądowego

Koszty ustanowienia i dokonanych czynności przez tymczasowego nadzorcę sądowego co do zasady ponosi spółka,  względem której toczy się postępowanie upadłościowe. Jednak, gdy egzekucja przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna, odpowiedzialni za jej zobowiązania stają się członkowie zarządu spółki, a ich odpowiedzialność ma charakter solidarny.W jednym z orzeczeń Sądu Najwyższego czytamy, że zobowiązania z tytułu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego, niewyegzekwowane od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co do której oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości, są objęte przewidzianą odpowiedzialnością członków zarządu. Wynika stąd, że Sąd Najwyższy uznaje zasadę odpowiedzialności członków zarządu w sprawach dotyczących postępowania upadłościowego, co oznacza, że to oni ponoszą koszty tego postępowania, w tym również te j, związane z ustanowieniem i czynnościami tymczasowego nadzorcy sądowego. Co więcej, zdaniem SN, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. rozciąga się na zobowiązania spółki powstałe po wniesieniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Należy więc stwierdzić, że, jeśli egzekucja względem spółki okazała się bezskuteczna, to członkowie zarządu spółki z o.o. ponoszą koszty wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego, jak i te związane z jego ustanowieniem i podejmowanymi przez niego czynnościami, a jeśli sąd uzna to za uzasadnione - również inne dodatkowe koszty poniesione przez tymczasowego nadzorcę.