iStock_000001722136XSmallMundury muszą nosić m.in. konduktorzy, kolejarze i strażnicy miejscy. Jednakże istnieje także szersza grupa przedsiębiorców, którzy zapewniając stroje służbowe swoim pracownikom, mogą skorzystać z ulgi podatkowej.

W ustawie o PIT, art. 21 ust. 1 pkt 10 znajduje się zapis, iż wartość ubioru służbowego lub ekwiwalentu za ten ubiór jest wolna od podatku, pod warunkiem, że używanie takiego stroju należy do obowiązków pracownika. Problematyczne może być jednak określenie, kiedy strój w pracy można uznać za odzież służbową - nie ma bowiem w przepisach jednoznacznej interpretacji tego pojęcia.

Odzież robocza

Nie budzi wątpliwości, iż odzież robocza i ochronna, którą przedsiębiorca musi zapewnić swoim pracownikom zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz przepisami o BHP, może zostać objęta ulgą. Nie posiada ona bowiem cech odzieży osobistej bądź cech odzieży reprezentacyjnej. Nie ma także znaczenia, ile pracodawca za nią zapłaci. Wszystkie faktury lub rachunki, potwierdzające jej nabycie, wolno wliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Zwolnienie obejmuje też zwrot wydatków poniesionych na jej nabycie.

Odzież firmowa

Odpisu podatkowego uniformów organy skarbowe nie zakwestionują pod warunkiem, że stroje nie będą zawierały elementów identyfikujących ich z przedsiębiorstwem i jeżeli konieczność ich noszenia wynika ze specyfiki wykonywanych obowiązków służbowych. Sprawa komplikuje się jednak w przypadku stroju, który posiada cechy identyfikujące go z firmą. Tyczy się to w szczególności logo, nadruków z nazwą firmy, a także barw firmowych. Ponieważ jednak nie ma prawnej definicji stroju firmowego, urzędy skarbowe stosują dowolność interpretacji przepisów podatkowych.

Odzież reprezentacyjna

O ile w przypadku odzieży firmowej występują rozbieżności prawne, o tyle w przypadku odzieży reprezentacyjnej nie ma już ich wcale. W przepisach bowiem za koszt uzyskania przychodu nie uznaje się wydatków na reprezentację. Nie wystarczy udowodnić, że zakupiona odzież nie jest strojem reprezentacyjnym, trzeba również dowieść, że strój ten nie posiada cech stroju osobistego, czyli że nie jest możliwe wykorzystywanie go przez pracownika do celów nie związanych z pracą. Należy mieć na uwadze, że garnitury, eleganckie bluzki, garsonki i inne tego typu ubrania z pewnością nie spełnią powyższych wymogów.