W 2018r. wprowadzono szereg zmian mających na celu udogodnienia dla najmniejszych podmiotów objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

W 2018r. ustawodawca przewidział zwiększenie dotychczasowych progów dla kwoty wolnej od podatku. Począwszy od stycznia będą one kształtowały się następująco:

 1. kwota wolna 1440 zł jeżeli podstawa opodatkowania nie przekroczy kwoty 8000 zł,
 2. kwota wolna 1440 zł pomniejszona o kwotę obliczoną według wzoru:

883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) 5 000 zł - dla podstawy opodatkowania od 8 000 zł do kwoty 13 000 zł,

 1. kwota wolna 556,02 zł jeżeli podstawa opodatkowania przekroczy 13 000 zł i będzie mniejsza od 85.528 zł,
 2. kwota wolna 556,02 zł pomniejszona o kwotę obliczoną według wzoru:

556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) 41 472 zł jeżeli podstawa opodatkowania jest wyższa od 85 528 zł ale niższa od kwoty 127.000 zł.

Udogodnienia dla najmniejszych firm - likwidacja zgłoszenia o prowadzeniu PKPiR

W 2018r. podatnicy, którzy po raz pierwszy wybrali jako formę prowadzenia ewidencji podatkową księgę przychodów i rozchodów albo zdecydowali się na zmianę z innej formy ewidencji, nie będą już zobowiązania o wysłaniu zgłoszenia o fakcie zaprowadzenia PKPiR do właściwego urzędu skarbowego.

Wprowadzenie wzoru oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym

Podatnicy, którzy będą chcieli wybrać albo zmienić dotychczasową formę opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na podatek liniowy 19% będą mogli to zrobić przy pomocy wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Powyższa możliwość będzie dotyczyła także zgłoszenia rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym 19%.

Zmiana sposobu uiszczania zaliczek na podatek dochodowy

Jeszcze w rozliczeniu za rok 2017 podatnicy podatku PIT są zobligowani do wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. W rozliczeniu za 2018r. sytuacja ta dla części podatników ma ulec zmianie. Podatnicy nie będą mieli obowiązku wpłacania zaliczki na podatek dochodowy jeżeli kwota zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc będzie mniejsza niż 1000zł. Oczywiście jeżeli podatnik zdecyduje, że będzie chciał jednak płacić zaliczkę na podatek dochodowy na dotychczasowych zasadach, to będzie mógł to kontynuować.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Ustawodawca w art. 22b. ust 1 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym wyraźnie zaakcentował, iż amortyzacji podlegają wartości niematerialne i prawne z wyłączeniem wartości zawartych w art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania. Tak więc jasno zostało sformułowane pojęcia wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji jako nabytych od innego podmiotu.

Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wartości niematerialnych i prawnych

Nowością w 2018r. będzie z pewnością wyłącznie z kosztów uzyskania przychodów różnego rodzaju opłat i należności dotyczących praw do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych, nabytych lub wytworzonych przez podmiot a następnie sprzedanych, w części przekraczającej przychód z ich zbycia. Przedmiotowe wyłączenie z kosztów będzie dotyczyć:

 1. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 2. licencje,
 3. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - prawo własności przemysłowej,
 4. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Należy również dodać, iż dodatkowo zostanie wprowadzone ograniczenie w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych ustalonych od wartości początkowej wyżej wymienionych wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji, gdy podatnik najpierw je kupił lub wytworzył a następnie sprzedał. Powyższe ograniczenie będzie dotyczyło części przekraczającej przychód ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych.

Zwiększenie progu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Od 1 stycznia 2018r. zwiększono kwotę progu rozpoczęcia amortyzacji do 10.000zł, która w 2017r. wynosiła 3.500zł. Oznacza to, że podatnik może nabyć środek trwały albo wartość niematerialną i prawną do kwoty maksymalnie 10.000zł oraz zaliczyć jednorazowo do kosztów firmy bez konieczności wprowadzania do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i inicjowania odpisów amortyzacyjnych od miesiąca następnego po miesiącu nabycia.

Nowe limity kosztów uzyskania przychodów dla twórców i artystów

Podwyższone a więc 50% koszty uzyskania przychodów mają zastosowanie do przychodów w zakresie:

 1. z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu,
 2. z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu,
 3. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Dotychczas łączne koszty uzyskania przychodów z powyższych źródeł miały ograniczenie w postaci kwoty w wysokości 42.761zł. Od 2018r. zwiększono tę kwotę do kwoty 18% progu podatkowego tj. 85.528zł.

Należy także dodać, iż w odniesieniu do punktu 3 określono rodzaje przychodów objętych podwyższonym limitem kosztów uzyskania przychodów o przychody uzyskane z działalności:

 1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
 2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
 3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
 4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
 5. publicystycznej.

Podwyższenie limitu zwolnienia z podatku świadczeń otrzymanych z ZFŚS

Dotychczas pracownik otrzymujący świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej ZFŚS mógł korzystać ze zwolnienia z podatku przychodu z uzyskania tych świadczeń do kwoty 380zł. Nowy limit zwolnienia obowiązujący od stycznia 2018r. wynosi 1.000zł. Limit ten będzie dotyczył także świadczeń otrzymanych od pracodawcy związanych z opieką nad dzieckiem czy korzystaniem ze żłobka lub przedszkola.

Zapraszamy do przeczytania wszystkich artykułów z tego cyklu:

Udogodnienia dla najmniejszych firm