W 2018r. podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych czeka wiele zmian. Warto zatem przyjrzeć się nim z nieco bliższej perspektywy. Jakie udogodnienia dla najmniejszych wprowadzono na ten rok?

Nowy podatek dochodowy od nieruchomości o wartości przekraczającej 10.000.000zł

Od 2018r. zostanie wprowadzony nowy podatek dochodowy w wysokości 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc przy czym będzie on obejmować przychody z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekroczy 10.000.000zł, w postaci:

 1. budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako:
  1. centrum handlowe,
  2. dom towarowy,
  3. samodzielny sklep i butik,
  4. pozostały handlowo-usługowy,
 2. budynku biurowego sklasyfikowanego w klasyfikacji środków trwałych jako budynek biurowy.

Nieruchomości wyłączone z powyższego podatku będą stanowić:

 1. środki trwałe wymienione w punktach 1 i 2 od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
 2. środków trwałych wymienione w punkcie 2, wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Podstawa opodatkowania powyższym podatkiem stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji środków trwałych, pomniejszonej o kwotę 10.000.000 zł.

Nowy rodzaj przychodów dotyczący okoliczności sprzedaży wierzytelności

W art. 14 ust. 2 w punkcie 7ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono nowy rodzaj przychodów z działalności gospodarczej dotychczas niewymieniony w obowiązującym do końca 2017r. kształcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a począwszy od 2018r. są nimi przychody z odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej, w wysokości jej wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie. Powyższe zidentyfikowanie przychodów stosuje się odpowiednio do:

 1. wartości należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 2. równowartości odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów,
 3. równowartości rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

Identyfikacja przychodów należnych w świetle umorzonych wierzytelności

W 2018r. ustawodawca uzupełnia dotychczasowy przepis dotyczący umorzonych wierzytelności a mianowicie, iż do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny.

Udogodnienia dla najmniejszych a strata ze sprzedaży wierzytelności

Poza umorzeniem wprowadzono zapis dotyczący strat ze sprzedaży wierzytelności określający, iż za koszty uzyskania przychodów nie uważa się strat z odpłatnego zbycia wierzytelności z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zarachowane jako przychód należny - do wysokości uprzednio zarachowanej jako przychód należny.

Wierzytelności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów

Odnośnie wierzytelności nieściągalnych w 2018r. wprowadzono zapis informujący, iż za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności lub ich części, które zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana:

 1. postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
 2. postanowieniem sądu o:
  1. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, lub
  2. umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a, lub
  3. zakończeniu postępowania upadłościowego, albo
 1. protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Koszty uzyskania ze sprzedaży instrumentów finansowych

W 2018r. ustawodawca postanowił określić moment powstania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia akcji, papierów wartościowych. Warto zwrócić uwagę, że dotychczas kategoria kosztowa w tych okolicznościach nie była skonkretyzowana.

Jeżeli podatnik uzyskał przychód z: 

 1. odpłatnego zbycia lub umorzenia udziałów (akcji) albo
 2. wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów (akcji), objętych lub nabytych w wyniku realizacji praw majątkowych albo
 3. w wyniku realizacji praw z papierów wartościowych lub realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych,

- w związku z którymi został określony przychód, to wartość dochodu określonego z tego tytułu powiększa koszty uzyskania przychodu.

W przypadku realizacji praw z papierów wartościowych lub realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych uzyskanych w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, w związku z którymi został określony przychód, wartość tego przychodu powiększa koszty uzyskania przychodu ze źródła, do którego został zaliczony ten przychód.

Dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Począwszy od 2018r. zaktualizowano sposób ustalenia dochodu z udziału w zyskach osób prawnych. Został on określony jako dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 1. przychody z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości,
 2. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem,
 3. odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione są od osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub spółkę lub od wysokości tego zysku (pożyczka partycypacyjna). 

Zapraszamy do przeczytania wszystkich artykułów z tego cyklu:

Udogodnienia dla najmniejszych firm