Upadłość mogą ogłosić nie tylko firmy, ale i osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, tzw. konsumenci. Czym dokładnie jest upadłość konsumencka oraz jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby była skuteczna? Jakich formalności trzeba dopilnować? Sprawdź!

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Przypadki, w których konsumenci mogą ogłosić upadłość są ściśle określone przez ustawodawcę.

Upadłość konsumencka - jak ogłosić?

Aby ogłosić upadłość konsumencką konsument musi obligatoryjnie spełnić poniższe warunki:

  1. tzw. centrum życiowe, miejsce zamieszkania i stałego pobytu znajduje się w Polsce,
  2. nie prowadzi działalności gospodarczej lub zakończył prowadzenie działalności minimum na rok przed złożeniem wniosku,
  3. jest niewypłacalny, czyli nie ma możliwości spłacania swoich wymagalnych zobowiązań,
  4. powstanie niewypłacalności lub jej zwiększenie nie wynika z jego winy - najważniejsza przesłanka,
  5. jeżeli konsument jest byłym przedsiębiorcą -  w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku złożył w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli nie złożył takiego wniosku bądź złożył go z przekroczniem 14-dniowego terminu ustawowego, sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką,
  6. w terminie 10 lat przed złożeniem wniosku nie został oskarżony o dokonywanie czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli. Najczęstszym przypadkiem takich czynności jest darowizna nieruchomości na rzecz osób bliskich celem uniknięcia egzekucji z tego składnika majątkowego.

Cały proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej rozpoczyna się od złożenia wniosku . Przedmiotem postępowania jest badanie przez sąd, czy dłużnik spełnił powyższe warunki upadłości, a w szczególności wymóg niewypłacalności i jej niezawiniony charakter.

Uwaga!Jeżeli dłużnik w trakcie niewypłacalności zaciągnął zobowiązanie, to nie przysługuje mu już możliwość prowadzenia postępowania upadłościowego. Wynika to z faktury, że dłużnik stał się niewypłacalny z własnej winy i nie występują nadzwyczajnych okoliczności.

Zobacz też:

dzień wolny za święto świadczenia socjalne płaca brutto netto

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej - jak i gdzie złożyć?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej konsument składa do sądu rejonowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Wraz z wnioskiem należy uiścić opłatę sądową w wysokości 30 zł. Jeżeli majątek dłużnika nie jest wystarczający na pokrycie nawet tak niskiej opłaty, wówczas tymczasowo pokrywa je Skarb Państwa.

Co dalej?

Po przeprowadzeniu postępowania sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, a informację o tym podaje do publicznej wiadomości. Zazwyczaj odbywa się to poprzez wywieszenie ogłoszenia w budynku sądu, zamieszczenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Powiadomiony zostaje również upadły i syndyk, a także właściwa izba skarbowa, właściwy oddział ZUS lub KRUS. Darmowy katalog SEO