Poprawne rozliczenie VAT- u zależy od ustalenia chwili powstania obowiązku podatkowego. Aby uniknąć błędów, warto poznać pewne reguły i odstępstwa od nich.

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego

Istnieje kilka wyjątków od reguł podstawowych, co może nastręczać pewnych trudności z ustaleniem momentu zobowiązania podatkowego. Owe wyjątki, mają pierwszeństwo przed zasadami ogólnymi. By uniknąć sytuacji, kiedy dokonamy niepoprawnego rozliczenia podatkowego, powinniśmy zaznajomić się z regułami ustalania momentu zaistnienia zobowiązania.
Zasady ogólne Moment powstania zobowiązania podatkowego powstaje z momentem wydania towaru lub wykonania usługi. W wypadku, kiedy czynności te wymagają wystawienia faktury, powinniśmy zrobić to w ciągu 7 dni od daty wydania towaru bądź wykonania usługi. Z momentem wystawienia faktury mówimy o obowiązku podatkowym. W sytuacji otrzymania, przed dokonaniem wydania towaru czy wykonania usługi, przedpłaty, zadatku , raty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ich otrzymania.

Kilka istotnych wyjątków

Od reguły istnieje kilka wyjątków:
-transakcje usługowe – dla wynajmu, dzierżawy czy leasingu obowiązek podatkowy powstaje z chwila otrzymania całości zapłaty lub jej części, nie później jednak niż z upływem terminu płatności wyszczególnionego w umowie lub fakturze,
- transport – obowiązek podatkowy powstaje w tym sytuacji z momentem dokonania zapłaty przez kontrahenta. Jeżeli jednak nie nastąpi ona do 29 dnia do wykonania usługi, to 30 dnia samoistnie powstaje moment zobowiązania podatkowego
- transakcje wewnątrzwspólnotowe - w tym przypadku o obowiązku podatkowym mówimy 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania transakcji, chyba że wcześniej została wystawiona faktura, wtedy obowiązek ten zaistnieje z chwilą jej wystawienia,
- eksport – o momencie powstania zobowiązania podatkowego w tym przypadku mówimy z mówimy z chwilą, kiedy urząd celny potwierdzi wywóz towaru poza terytorium UE,
- import – powstanie zobowiązania podatkowego zależne jest od tego, na jakiej podstawie dana czynność jest traktowana jako import. Jeżeli jest to import usług na podstawie ogólnych zasad dotyczących miejsca świadczenia, to obowiązek, o jakim mowa powstaje z chwilą wykonania usługi. W innych wypadkach importu usług stosuje się przepisy regulujące powstanie obowiązku podatkowego dla danych czynności w transakcjach krajowych W sytuacji importu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zaistnienia długu celnego, ale i od tej zasady są odstępstwa, warto więc dokładnie się z nimi zapoznać