Podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą mają prawo korzystać z wielu przywilejów w postaci ulg składkowych i podatkowych. Co zrobić, aby płacić mniej?

Ulgi składkowe
Firmy powstałe po 23 sierpnia 2005 r. korzystają z obniżki składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 24 sierpnia 2005 r. zaczęła bowiem obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248), obniżająca podstawę wymiaru składek ZUS dla nowo powstałych firm. Aktualne podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ZUS ( chorobowe, rentowe, emerytalne) w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie mniejsza jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2011 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1386,00 PLN.

Od 20 września 2008 r. przedsiębiorcom przysługuje także prawo zgłoszenia przerwy w wykonywaniu działalności gospodarczej. W tym czasie nie uiszczają oni składek na ubezpieczenia od prowadzonej firmy. Przerwa taka nie powoduje także utraty prawa do ulgi składkowej dla nowych przedsiębiorców.

Ulgi podatkowe
Jednorazowa amortyzacja z “pomocy de minimis” to ulga podatkowa, z której skorzystać mogą podatnicy, rozpoczynający działalność gospodarczą oraz Mali Podatnicy. Pomoc ta to ulga, polegająca na jednorazowej amortyzacji wszystkich środków trwałych, których łączna wartość początkowa nie przekracza równowartości 100 tysięcy euro. Odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, dzięki czemu podatnik ma mniejsze zobowiązania podatkowe.

Jednorazowo amortyzować można składniki majątku zaliczane do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, tj.:

  • specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (gr. 5)
  • środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych (gr. 7)
  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
  • maszyny energetyczne i kotły
  • urządzenia techniczne (gr. 6)