Jakie przywileje mają Mali Podatnicy? Mały Podatnik to podmiot, u którego wartość sprzedaży, wliczając w to kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym, wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot podanych w euro, dokonuje się w oparciu o średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 PLN. W 2010 roku euro osiągnęło pułap 3,9465 złotych, co daje granicę uprawniającą do korzystania ze statusu Małego Podatnika w wysokości 4,736 mil. zł. Małym Podatnikiem jest także podatnik, który rozpoczyna w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, jeśli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży odpowiednio kwoty 1 200 000 euro lub 45 tys. euro. Od 2010 r. Małym Podatnikiem jest również podatnik, posiadający przedsiębiorstwo maklerskie, będący agentem, zarządzający funduszami inwestycyjnymi zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeśli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (razem z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2009 r. kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. Przywileje Małych Podatników Mali Podatnicy mają prawo korzystać z: możliwości wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie kwartalnej lub uproszczonej
  • jednorazowej amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do wartości 100 000 euro (czyli w 2010 roku do 422 000 złotych)
  • kwartalnego rozliczenia VAT bez konieczności wpłacania zaliczek
  • metody kasowej rozliczeń VAT