Samochody, których wartość jest równa lub przekracza 3.500 zł należy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym wprowadzić do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu, w którym przekazano je do użytkowania.

Ustalenie wartości początkowej samochodu

Dokonanie wpisu w ewidencji jest istotne, ponieważ na jego podstawie oblicza się wysokość odpisów amortyzacyjnych uznawanych za koszty uzyskania dochodu. O wysokości odpisów decyduje wartość początkowa samochodu, a procedura jej ustalenia zależy od sposobu pozyskania pojazdu. Jeżeli pozyskanie dokonuje się w drodze kupna, to za wartość początkową pojazdu uznaje się jego cenę  nabycia. W przypadku, kiedy nie można wyznaczyć ceny początkowej samochodu, a jego uzyskanie miało miejsce przed założeniem ewidencji, za wartość początkową uznaje się wartość z wyceny sporządzonej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych tego typu samochodu i stanu oraz stopnia jego zużycia. Jeżeli chodzi o nabycie pojazdu w sposób nieodpłatny za jego wartość początkową uznaje się wartość rynkową z dnia nabycia. W przypadku, gdy samochód stanowi współwłasność podatnika, jego wartość początkowa ustalana jest na poziomie właściwym udziałowi podatnika we własności tego składnika majątku. Nie dotyczy to jednak w przypadku majątku który stanowi wspólnotę majątkową małżonków.