Nowelizacja ustawy o VAT przyniosła zmiany nie tylko w kwestii terminów wystawiania faktur. Nowości pojawiają się także w zakresie uprawnień do odliczania tego podatku. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami, które obowiązują od bieżącego roku.

Odliczenie podatku VAT - zasada ogólna od nowego roku

Art. 86 ust. 10 ustawy o VAT zawiera ogólne regulacje dotyczące jego odliczania.

Art. 86 ust. 10 Ustawy o podatku od towarów i usług

“Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.”

Z kolei w ust. 10b pkt 1 przywołanego artykułu można przeczytać, że prawo do odliczenia VAT jest zależne od faktu posiadania przez podatnika faktury.

Art. 86 ust. 10b pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług

“Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 (faktury otrzymane przez podatnika z tytułu  nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi) oraz pkt 2 lit. a (dokumentów celnych w przypadku importu towarów) - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.”

Odliczenie podatku VAT - media 2014

Zasadę ogólną z wymienionego wyżej artykułu ustawy stosuje się także do mediów. Oznacza to, że podatnik może odliczyć VAT najwcześniej wtedy, gdy dostanie fakturę - warunkiem dodatkowym jest powstanie obowiązku podatkowego po stronie dostawcy mediów w tym samym okresie.

O ile podatnik nie odliczy podatku w tym okresie, w którym narodziło się prawo do jego odliczenia, art. 86 ust. 11 ustawy o VAT przewiduje, że ma możliwość zrobienia tego w deklaracji podatkowej za któryś z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Obowiązek podatkowy  VAT u dostawcy mediów - terminy

Powstawanie obowiązku podatkowego po stronie dostawców mediów zostało opisane w nowo dopisanym art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT. Mówi on, że obowiązek podatkowy u dostawcy rodzi się w momencie wystawienia faktury przy:

  • dostawie energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • świadczeniu usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • świadczeniu usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (m.in.. dostawa wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, usługi zbierania, usuwania, unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów, usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków, zamiatania śmieci i usuwania śniegu),
  • świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT mówi o tym, że faktury za media trzeba wystawić nie później niż po upływie terminu płatności. Brak sporządzenia faktury we właściwym momencie implikuje powstanie obowiązku podatkowego w chwili, gdy minie ustawowy czas na jej wystawienie - czyli termin płatności.

To kluczowa modyfikacja prawna - do ostatniego dnia minionego roku VAT z faktur za media najwcześniej można było odliczyć w okresie, w którym przypadał termin płatności umieszczony na fakturze. Data jej wystawienia w 2013 roku nie miła dla celów odliczenia VAT żadnego znaczenia.