Przedsiębiorca, który zarejestruje się w małym punkcie kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop), będzie zobowiązany do dodatkowego składania odrębnej kwartalnej deklaracji VAT z wyszczególnieniem usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych dla osób niebędących podatnikami z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Po skutecznym złożeniu deklaracji VAT państwo członkowskie identyfikacji przekaże tę deklarację wraz z zapłaconym podatkiem VAT do odpowiednich państw członkowskich konsumpcji, używając do tego infrastrukturę bezpiecznej sieci komunikacyjnej. Złożenie deklaracji w ramach MOSS, będzie uzupełnieniem dla obowiązującego już nakazu składania zeznań w ramach obowiązków krajowych.

Rejestracja MOSS

Rejestracja dla celów MOSS będzie miała charakter fakultatywny. Odbywała się będzie w drodze elektronicznej w formie zgłoszenia do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Omawianą deklarację VAT podatnicy będą zobowiązani składać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Ważne!

Termin do złożenia deklaracji upływa również w przypadku, gdy ostatni jego dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Czyli nie będzie obowiązywała regulacja przeniesienia terminu na kolejny dzień roboczy, jak to ma miejsce w przypadku składania np. deklaracji VAT-7 czy VAT-7K.

Elementy deklaracji Mini One Stop Shop

Na chwilę obecną ustawodawca jeszcze nie określił wzoru deklaracji VAT MOSS. Jednakże w projekcie do nowelizacji ustawy o VAT wskazano jej obligatoryjne elementy:

 1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 2. dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji, w którym VAT jest należny:
  1. całkowitą wartość usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych pomniejszoną o VAT,
  2. całkowitą kwotę podatku należnego przypadającą na usługi z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku VAT,
  3. stawki VAT,
 3. kwotę podatku należnego ogółem.

Dodatkowo w przypadku gdy poza stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji podatnik ma również inne stałe miejsce lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajdujące się w innych państwach członkowskich z których świadczone są usługi, deklaracja VAT, poza informacjami, o których wspomniano powyżej, zawiera dodatkowo:

 1. całkowitą wartość usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych dla każdego państwa członkowskiego, w którym ten podatnik ma takie miejsce również z podziałem na państwa członkowskie konsumpcji, oraz
 2. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej lub w przypadku jego braku jakikolwiek numer za pomocą którego takie miejsce jest identyfikowane w tym państwie.

Kwoty w deklaracji  VAT MOSS

Kwoty zawarte w deklaracji VAT będzie należało wyrażać w euro. W sytuacji gdy płatności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych albo elektronicznych dokonywałoby się w innych walutach, do ich przeliczenia powinno stosować kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego.

W przypadku gdy kurs nie zostanie opublikowany w tym dniu, obowiązujący będzie kurs wymiany opublikowany dnia następnego.

Zapłata podatku powinna nastąpić również w euro w terminie, do którego należy złożyć deklarację, na numer konta bankowego, którego dysponentem jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Dobrowolność działania w ramach Mini One Stop Shop oznacza, że podatnik albo będzie zobowiązany rozliczać się z usługi na miejscu ich świadczenia - w kraju obcym,a lbo wybrać rozliczenie poprzez system szczególny. Największą zaletą rejestracji w systemie MOSS jest uniknięcie rejestracji w każdym państwie członkowskim konsumpcji. Ministerstwo Finansów planuje, że od 1 października 2014 r. podatnicy będą mieli możliwość rejestracji w systemie MOSS. Zaś Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.