To nie koniec zmian w polskim prawie podatkowym. Ustawodawca szykuje dla podatników szereg (ponad 100!) modyfikacji przepisów - tym razem w Ordynacji podatkowej. Mają one na celu uproszczenie procedur, skuteczniejsze ściganie oszustów podatkowych, a także prowadzenie efektywniejszej polityki podatkowej w stosunku do podmiotów zagranicznych. Jedną z najistotniejszych jest wdrożenie informatyzacji Rejestru Zastawów Skarbowych równolegle połączonej z likwidacją rejestrów prowadzonych w poszczególnych urzędach skarbowych.

Ordynacja podatkowa - ujednolicenie systemu rejestru zastawów skarbowych

Zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi naczelnicy US są zobligowani do prowadzenia odrębnych rejestrów zastawów skarbowych. Proponowane przez rząd zmiany mają wyeliminować dualizm systemu zastawów oraz zmniejszyć formalizm. Po modyfikacji przepisów Ordynacji podatkowej obecny Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych zmieni nazwę na Rejestr Zastawów Skarbowych.

Nowy Rejestr Zastawów Skarbowych

Rejestr Zastawów Skarbowych po zmianach będzie prowadzony w formie elektronicznej. W drodze rozporządzenia Minister Finansów wskaże organ, który będzie zobligowany do prowadzenia oraz kierowania ewidencją.

Rejestr będzie udostępniany stronom zainteresowanym do wglądu oraz do wydruku za pośrednictwem Internetu po wpisaniu wymaganych danych. Udostępnione dane będą dotyczyć jedynie przedmiotu zastawu, nie będą odnosiły się do danych osoby zobowiązanej.

Ważne!

Osoba zainteresowana będzie mogła uzyskać (oraz wydrukować) informacje o:

  • numerze wniosku wierzyciela;
  • danych wierzyciela;
  • wysokości kwoty zabezpieczenia zaległości (bądź zobowiązania);
  • wysokości obciążenia rzeczy lub prawa zastawem skarbowym.

Najprawdopodobniej w dalszym ciągu pobierana będzie opłata za wydanie na wniosek osoby zainteresowanej uwierzytelnionego (choć początkowe założenia zakładały odstąpienie od niej) wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych. Co ważne, wypis będzie można uzyskać w każdym organie podatkowym.

Sugerowane zmiany w oczach podatników powinny zostać odebrane jako pozytywne, bowiem ustawodawca dąży do ujednolicenia gromadzenia informacji w jednym rejestrze i tym samym do zmniejszenia zbędnej biurokracji.