VAT UE - najważniejsze informacje, które powinieneś znać

VAT UE jest informacją składaną przez przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji z kontrahentami unijnymi. Bowiem dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podatnik zobowiązany jest do rozliczania się na odpowiednim formularzu. Do tego właśnie celu służy informacja podsumowująca.

 

Czym jest VAT UE?

VAT UE to informacja, która podsumowuje dokonane przez podatnika dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowe towarów w danym miesiącu lub kwartale.

Kto musi składać informację VAT UE?

Do składania VAT UE zobowiązani są podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, a także osoby niezaliczające się do tych podatników ale zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, importerzy, a także podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towarów zarejestrowani jednocześnie jako podatnicy VAT UE.

Terminy składania VAT UE

Informacje podsumowujące VAT UE składane są za okresy miesięczne bądź kwartalne w wersji papierowej lub elektronicznej.

Podatnicy, którzy składają informację tą w wersji papierowej zobowiązani są złożyć ją do:

  • 15. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc;
  • 15. dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Natomiast składając VAT UE w wersji elektronicznej podatnik ma obowiązek złożyć ją w urzędzie skarbowym do:

  • 25. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc;
  • 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

VAT UE - miesięcznie czy kwartalnie?

Co do zasady, informacja podsumowująca VAT UE powinna być składana za okresy miesięczne. Jednak po spełnieniu kilku warunków podatnik ma możliwość składania jej kwartalnie. Otóż podatnik może składać ją za okresy kwartalne, jeżeli:

  • całkowita wartość transakcji WDT bez podatku od wartości dodanej, w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów nie przekroczyła kwoty 250 000 zł;
  • całkowita wartość transakcji WNT bez podatku w danym kwartale nie przekroczyła kwoty 50 000 zł;
  • dokonuje dostaw usług opodatkowanych w kraju nabywcy.

Gdzie złożyć VAT UE?

Informację podsumowującą VAT UE składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika ze względu  na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeśli jednak czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych to:

  • osoby fizyczne składają VAT UE do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjnie nie mające osobowości prawnej - składają VAT UE do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby;
  • podatnik, który nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski i informację podsumowującą składa do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Przy składaniu informacji podsumowującej należy pamiętać, że od 2016 roku dla części podatników nastąpiła zmiana właściwości urzędu skarbowego do rozliczeń VAT.

Należy mieć również na uwadze, że jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie miała miejsca żadna transakcja podlegająca wykazaniu w VAT UE, to wówczas informacji tej nie składa się. Bowiem podatnik nie ma obowiązku składania zerowych informacji VAT UE.  

Konsekwencje niezłożenia VAT UE

Jeśli podatnik dokonywał transakcję podlegające wykazaniu na omawianym formularzu i nie wysłał deklaracji do urzędu skarbowego we wskazanym terminie to powinien skorzystać z instytucji czynnego żalu. Bowiem, w przeciwnym wypadku będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Zobacz też:

Katalog Stron Internetowych

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron Okresy nieskładkowe