Rachunek, poza dokumentowaniem sprzedaży w obrocie gospodarczym, może służyć również do rozliczania różnego rodzaju umów cywilnoprawnych. Jedną z nich jest umowa o dzieło. Rachunek w takim przypadku wystawia ta ze stron, która była wykonawcą dzieła. h. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie przepisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących zwalniają niektórych podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji w tej formie.

W związku z tym należy wyjaśnić, iż przepisy nie nakładają na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz wymienionych podmiotów, którzy jednak nie są obowiązani do stosowania kas fiskalnych, żadnych szczególnych obowiązków ewidencyjnych. Podatnicy VAT w większości są obowiązani do prowadzenia ewidencji VAT. W ewidencji tej powinny być ujawniane wszystkie czynności wykonywane przez podatnika, a więc – zarówno sprzedaż na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą , jak i sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. W tym drugim przypadku obowiązek ujawniania sprzedaży w ewidencji dotyczy zarówno przypadków, gdy podatnicy obowiązani są do ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, jak i gdy do stosowania kas nie są zobowiązani.

Przepisy nie precyzują formy, w jakiej powinna być prowadzona ewidencja, w związku z czym za rzetelnie prowadzoną ewidencję należy uznać każdy dokument spełniający wymogi określone w ustawie o podatku od towarów i usług. Nie jest również wykluczone prowadzenie kilku dokumentów składających się na ewidencję VAT. Tym samym nie jest wykluczone prowadzenie osobnego rejestru sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalnosci gospodarczej. Za dokument taki należałoby uznać dokument zbiorczy.

O ile sposób prowadzenie „zestawień” może być dowolny, to aby ewidencja prowadzona przez podatnika mogła być uznana za rzetelną, dokument zbiorczy musi spełniać określone warunki. W szczególności powinien on zawierać dane niezbędne do określania przedmiotu i podstawy opodatkowania. Za dane takie należy uznać informacje o wykonanych w danym okresie rozliczeniowym czynnościach opodatkowanych oraz o wielkości obrotu z danej czynności. Uwzględniając, że zobowiązanie podatkowe w VAT powstaje za dany okres rozliczeniowy, a nie jest związane z konkretnymi czynnościami, w ewidencji powinno znaleźć się także oznaczenie daty powstania obowiązku podatkowego. Wszystkie wymienione rejestry i zestawienia można znaleźć w serwisie internetowej księgowości.

Zobacz też:

Dofinansowanie pfron