Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów to transakcja, która polega na kupnie praw własności oraz praw do rozporządzenia towarem, który w wyniku dostawy przetransportowany zostaje z kraju członkowskiego Unii Europejskiej do Polski. + Kontrakt jest uznany, jeśli kupującym jest polski podatnik VAT, który nabywa towar dla celów wykonywania swojej działalności gospodarczej lub podmiot nie będący podatnikiem VAT, który dokonał transakcji WNT na kwotę przekraczającą w roku podatkowym 50 tys zł. W sytuacji gdy jest dostawcą, występowanie w charakterze podatnika VAT jest obligatoryjne. Nie ma obowiązku by był on jednak podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb WNT, tzn. nie musi posiadać numer VAT-UE.

W sytuacji gdy w ciągu roku wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia podmiotu przekroczy granicę 50 tys. pln, to wówczas musi on złożyć zgłoszenie rejestracyjne w terminie: do dnia, w którym kwota ta zostanie przekroczona. WNT nie wystąpi w przypadku, gdy nabywcą jest: podatnik zwolniony od podatku, osoby prawne nie będące podatnikami, rolnik ryczałtowy. Miejscem świadczenie przy WNT jest terytorium państwa członkowskiego, na terenie którego są produkty objęte zakupem w chwili zakończenia ich transportu. Potwierdzeniem dokonania WNT jest Faktura Wewnętrzna wystawiona zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministra Finansów. Można ją wystawić korzystajać z programu do faktur wfirma.pl. Jej rozliczenie odbywa się według wyliczonego i ogłoszonego na dzień wystawienia faktury średniego kursu bieżącego Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty obcej.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego

Aby sprowadzony środek transportu mógł być po raz pierwszy zarejestrowany w Polsce zgodnie z prawem o ruchu drogowym, konieczne jest zapłacenie podatku VAT w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego - jeżeli dostawa jest opodatkowana – oraz uzyskanie zaświadczenia z US o uiszczeniu tego podatku od nabycia pojazdu. Wysokość zapłaconego już podatku trzeba także wykazać w deklaracji VAT-7 w pozycji 39, dzięki czemu uniknie się podwójnej zapłaty tego samego podatku. Warto pamiętać, że zakup wewnątrzwspólnotowe ukazywane jest także w kwartalnej informacji podsumowującej. Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu rozumiemy zakup prawa do rozporządzania, jak właściciel, danym pojazdem, który w wyniku dostawy jest przesłany lub transportowany na teren innego kraju członkowskiego Unii Europejskie niż kraj wysyłki, niezależnie od tego kto dany pojazd przewozi i na czyje zlecenie. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów występuję tu, gdy kupujący jest podatnikiem VAT a kupowany artykuł ma służyć wykonywanej przez niego działalności.

W przypadku gdy podmiot ma działalność opodatkowaną, może on odliczyć VAT naliczony przez pokazanie go w pozycji nr 45 deklaracji VAT-7, jeśli środek transportu kwalifikowany jest jako środek trwały lub w pozycji nr 47, gdy jest on nabywany jako towar do odsprzedaży.