Kwestie związane z terminem ujęcia w kosztach wynagrodzeń pracowniczych sprawiają przedsiębiorcom nie małe problemy. W celu prawidłowego za-ewidencjonowania tego typu kosztu należy źródła wiedzy szukać w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.. Jak wynika z art. 22 ust. 6ba ustawy należności z tytułu wynagrodzenia pracowniczego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55 - wynagrodzenie wówczas stanowi koszt w momencie zapłaty.