Wynajem mieszkań bez zgłoszenia do US czyli tzw. “na czarno” w dalszym ciągu jest bardzo popularne. Zgodnie z prawem prawie każdy dochód podlega opodatkowaniu. Najem całego mieszkania jak i jednego pokoju powinien być zgłoszony do urzędu. Jakie są konsekwencje nie zgłoszenia dochodów uzyskanych z najmu lokalu?

cambridge-66714_640Obowiązki właściciela mieszkania.

Zgodnie z terminem ustalonym w ustawie właściciel mieszkania ma obowiązek zgłoszenia do Urzędu Skarbowego faktu rozpoczęcia uzyskiwania dochodów z tytułu najmu mieszkania. Jednocześnie należy dokonać wyboru formy opodatkowania zasad ogólnych lub ryczałtu ewidencjonowanego ze stawką 8,5%. Jeśli podatnik rozpoczyna najem w trakcie trwania roku podatkowego, na zgłoszenie ma czas do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego dochodu z tego tytułu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dochód z tytułu najmu przypada na grudzień. W takim wypadku zgłoszenia należy dokonać do końca roku podatkowego.

Niezgłoszenie najmu mieszkania

Zdarza się również, że sąsiedzi czy też sami najmujący zgłaszają do US, że właściciel nie zgłosił najmu i nie odprowadza z tego tytułu podatków. W takiej sytuacji urzędnicy ustalają decyzję o wysokości podatku wraz z zaległymi odsetkami. Poza zapłatą zaległych podatków i odsetek, podatnikowi grożą również kary przewidziane w Kodeksie Karnym Skarbowym. Uznanie nieopłaconego podatku za wykroczenie skarbowe czy przestępstwo zależy od wysokości zaległości podatkowych.

Czyn zabroniony

Duże znaczenie ma wartość czynu zabronionego, które jest zależne od wysokości wynagrodzenia minimalnego:

  • 200 krotność wynagrodzenia minimalnego - mała wartość czynu zabronionego,
  • 500-krotność wynagrodzenia minimalnego - duża wartość czynu zabronionego,
  • 1000-krotność wynagrodzenia minimalnego - wielka wartość czynu zabronionego.

Co roku poszczególne wartości czynu zabronionego rosną, wraz ze wzrostem płacy minimalnej.

Wynajem mieszkań - podwyższone kary za brak opodatkowania najmu

W celu określenia wysokości kary za niezgłoszenie do US najmu prywatnego ważne jest na jakim poziomie fiskus określił wielkość uszczuplonego podatku oraz w odniesieniu do jakiej stawki czynu zabronionego się ona odnosi. Niezgłoszony najem prywatny zwykle kwalifikowany jest jako czyn zabroniony o małej wartości. Stawka dzienna ustalana jest przy uwzględnieniu dochodów sprawcy, warunków osobistych, rodzinnych, majątkowych oraz możliwości zarobkowych. W przypadku braku zgłoszenia najmu w roku 2015 grozi grzywna w wysokości od 583 zł do prawie 16,8 mln zł.

Wynajem mieszkań - wykroczenie skarbowe a przestępstwo

W prawie skarbowym ustalony został próg decydujący czy dany czyn kwalifikowany jest jako przestępstwo czy jako wykroczenie skarbowe. Za wykroczenie uznaje się czyn w wyniku którego kwota uszczuplonego lub należnego podatku nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Próg ustawowy wynosi w 2015 roku 8750 zł. Wykroczenie skarbowe podlega karze mandatu w wysokości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Najwyższy mandat w 2015 roku może wynosić 3500 zł.

Wynajem mieszkań a unikanie kar

Podmiot ma szansę na łagodniejsze traktowanie w przypadku, gdy doniesie sam na siebie czyli nie będzie czekał na działania US tylko osobiście zawiadomi fiskusa o ukrywanych wcześniej dochodach. Zgodnie z art. 16 Kodeksu Karnego Skarbowego zawiadomienie takie uznawane jest za czynny żal. Podatnik musi zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami, aby liczyć na odstąpienie przez US od wymierzenia kary i nakładania grzywny.