iStock_000013520723XSmallProwadząc działalność gospodarczą należy liczyć się z możliwością bycia skontrolowanym. Organy podatkowe mogą rozpocząć czynności sprawdzające z różnych przyczyn. Co więcej - wynik kontroli może wiązać się z pewnymi konsekwencjami karno-skarbowymi. 

Po przeprowadzonej kontroli oraz ustaleniu wniosków, wizytator inspekcji pracy ma prawo zastosować wystąpienie, nałożyć karę grzywny , ogłosić decyzję, skierować powództwo. Ponadto, zgodnie z art. 37 par. 2 ustawy, musi zawiadomić o naruszeniu przepisów prawa właściwe organy:

  • ZUS – o wykroczeniu w zakresie ubezpieczeń społecznych,
  • Urząd Kontroli Skarbowej – o wykroczeniu w zakresie prawa podatkowego,
  • Policję lub Straż Graniczną – gdy ma miejsce złamanie przepisów o obcokrajowcach.

Gdy w czasie inspekcji zauważone są uchybienia dotyczące naruszenia przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., wizytator jest zobligowany, by daną sprawę skierować do sądu. Wówczas, kiedy błędy nie stanowią istotnego złamania przepisów i wobec tego nie zmuszają do ogłoszenia decyzji albo nałożenia kary pieniężnej, inspektor pracy występuje o ich usunięcie. Dokument ten musi zawierać wnioski pokontrolne oraz ich podstawę prawną.

Przedsiębiorca zobowiązany jest, w terminie określonym w wystąpieniu, nie przekraczającym jednak 30 dni, zawiadomić konkretny organ Państwowej Inspekcji Pracy o terminie i sposobie wykonania wniosków pokontrolnych (art. 36 ust. 1-2 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

Przedsiębiorca może skorzystać z prawa do odwołania się od decyzji kontrolera inspekcji pracy . Musi to jednak nastąpić nie przekraczając terminu 7 dni od dnia wydania decyzji.