Jeśli w działalności gospodarczej miał miejsce wypadek przy pracy, powinno się pamiętać o właściwych formalnościach z nim związanych.
Przede wszystkim zatrudniony powinien niezwłocznie poinformować przełożonego o zaistniałym wydarzeniu. Zgłoszenie powinno zostać dostarczone w wersji pisemnej. Wówczas obowiązkiem przełożonego jest zabezpieczenie miejsca wydarzenia, udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej i dokonanie czynności koniecznych, żeby takie wydarzenie nie powtórzyło się w przyszłości. Wszelkie prace powinny zostać wstrzymane do chwili wydania decyzji inspektora pracy o wznowieniu prac i ponownym uruchomieniu maszyn. Jeżeli wypadek ten zalicza się jako wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy, nieodzowne staje się zgłoszenie do inspektora pracy i prokuratora. Po stosownym zawiadomieniu, pracodawca jest zobligowany powołać zespół powypadkowy. Zespół ten w terminie 14 dni od dnia wydarzenia powinien spisać dokumentację powypadkową, czyli protokół opisujący zdarzenia i jego przyczyny. Dokument ten powinien zostać przekazany do zatwierdzenia rodzinie poszkodowanego i potwierdzony poprzez pracodawcę w ciągu 5 dni od daty  jego spisania. Każdy wypadek przy pracy powinien zostać wprowadzony do rejestru wypadków, który poinien być prowadzony obowiązkowo w każdym podmiocie gospodarczym.