Wszystkim pracownikom przebywającym na zwolnieniu chorobowym, tzw. L4, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80 proc. kwoty zapisanej w postanowieniach umowy o pracę. Przy czym pracodawca płaci pracownikowi wypłatę za czas niezdolności do pracy przez 33 dni w roku kalendarzowym, za pozostały okres pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gdy niezdolność do pracy wystąpiła wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy , lub także przypada na okres ciąży, pracownik ma prawo do 100 % wypłaty.

Kiedy wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje - wypłata chorobowego

Gwarantowane wynagrodzenie nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, to znaczy jeżeli: – niezdolność do pracy przypada na okres wyczekiwania, to jest w pierwszych 30 dniach pracy u danego pracodawcy, chyba że:
  • pracownik był posłem lub senatorem i przystąpił do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji
  • pracownik ma wcześniejszy, co najmniej 10-letni, okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego
  • pracownik jest absolwentem i podjął pracę w ciągu 30 dni od ukończenia szkoły
  • niezdolność do pracy powstała w skutek wypadku w drodze do pracy albo z pracy
– pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres choroby na podstawie przepisów szczególnych – niemożność wykonywania służbowych obowiązków powstała w okresie tymczasowego aresztowania, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego czy odbywania kary pozbawienia wolności Sposób naliczania wynagrodzenia chorobowego Wynagrodzenie za czas choroby oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Podstawę tę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika osiągnięte w danym zakładzie pracy za sześć miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Do obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby wlicza się takie składniki wynagrodzenia, jak:
  • nagrody i inne składniki
  • premie miesięczne i inne składniki wynagrodzenia w kwocie wypłaconej pracownikowi za pełny miesiąc kalendarzowy
  • wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne, które ustala się w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi
  • premie kwartalne w wysokości stanowiącej 1/6 premii, wypłacone pracownikowi za 2 kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
Zobacz też:
zwrot vat kontrola