Zgodnie z przepisami, KP, za wykonaną pracę pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Ustawodawca określa również sposób obliczania wyjazd delegacyjny. Jak więc się to oblicza? Wynagrodzenie za umowę o pracę art|W myśl artykułu] 22 par. 1 Kodeksu Pracy, za zrealizowaną pracę pracownikowi przysługuje wypłata. Przepisy prawa wyznaczają także sam sposób naliczania przysługującego wynagrodzenia. Dlatego właśnie, w myśl Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek prowadzić pracowniczą listę płac, zawierającą:
 • datę sporządzenia dokumentu
 • ewidencję czasu pracy osoby zatrudnianej z ujęciem okresu chorobowego, przepracowanych godzin i nadgodzin w danym miesiącu kalendarzowym, nieobecności, urlopu
 • numer PESEL
 • wynagrodzenie brutto w danym miesiącu kalendarzowym
 • datę przekazania zaliczki na rachunek właściwego urzędu skarbowego
 • Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP
 • informacje o wysokości podstawy dochodu osoby zatrudnianej, służącej do obliczenia należnych ZUS-owi składek w danym miesiącu kalendarzowym
 • informacje o wysokości podatku dochodowego odprowadzonego do urzędu skarbowego
 • informacje o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli chorobowe, emerytalne, rentowe
 • nazwisko, imię i adres osoby zatrudnianej
 • informacje o wysokości wynagrodzenia netto osiągniętego w danym miesiącu kalendarzowym
Delegacja Delegacja jest pisemnym poleceniem wyjazdu służbowego w celu wykonywania obowiązków wskazanych w umowie o pracę. Za czas delegacji, pracownikowi przysługuje się wynagrodzenie za pracę, dieta a także zwrot kosztów z tytułu noclegów, przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub innych uwierzytelnionych wydatków, w zależności do uzasadnionych potrzeb. Dodatkowo, z tytułu zwrotu kosztów wyjazdu delegacyjnego, pracownik musi otrzymać kwotęna pokrycie dodatkowych wydatków, które poniósł w celu spełnienia świadczenia pracy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba przedsiębiorstwa lub miejsce pracy wskazane na umowie. Dieta Oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę, każdej osobie delegowanej przysługuje dieta. Jest ona przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania w czasie wyjazdu. W 2010 roku wynosi ona 23 zł za każdą dobę wyjazdu służbowego. Pieniądze z tytułu diet, wylicza się za czas od rozpoczęcia wyjazdu służbowego do chwili powrotu po realizacji zadania zleconego przez pracodawcę, przy czym do czasu trwania delegacji zalicza się też czas dojazdu do określonej przez pracodawcę miejscowości, jak również powrotu z tej miejscowości. Zasady wyliczania są następujące:
  • jeżeli wyjazd trwa więcej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niecałą, ale rozpoczętą dobę: - ponad 8 godzin -przysługuje dieta w pełnej wysokości - do 8 godzin - przysługuje połowa diety
  • jeżeli wyjazd trwa nie więcej niż dobę i wynosi: - od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety -ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości