Umowa o dzieło to umowa zawarta w oparciu o przepisy Prawa Cywilnego polegająca na realizacji wyznaczonego dzieła. osoba przyjmująca zamówienie zobowiązuje się do zrobienia ustalonego dzieła, a a osoba zamawiająca - do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa tzw. 'starannego wykonania' i to właśnie odróżnia ją od umowy zlecenie. Z reguły, umowy takie są sporządzane pomiędzy posiadaczami działalności gospodarczej lub przedsiębiorcą a osobą prywatną. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby sporządziły ją pomiędzy sobą także dwie osoby prywatne, czyli nieposiadające firmy. Ponadto, jest możliwość zawarcia w niej klauzuli kary umownej. Wynagrodzenie przy umowie o dzieło Wynagrodzenia za umowę o dzieło musi być zgodne ze stawkami podanymi na umowie. Prawodawca przewidział jednakże pewne wyjątki, kiedy to wynagrodzenie może być mniejsze bądź większe, i tak:
  • Jeśli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i planowanych kosztów - wynagrodzenie kosztorysowe - a w toku realizacji dzieła ustawowo zmieniły się celu bądź stawki podane dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, zarówno osoba wykonująca dzieło, jak i osoba kupująca dzieło, może żądać stosownej zmiany umówionego wynagrodzenia.
  • Jeśli zestawienie planowanych prac wykonał przyjmujący, może on zażądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności wykonania prac dodatkowych.
Koszty umowy o dzieło
  • koszty uzyskania przychodu przy wyliczaniu zaliczki – 20 proc., 50 proc., jeśli umowa przenosi prawa autorskie, ustalone kwotowo oraz jeśli przekroczone są wyliczone normy – w tym przypadku wykonawca powinien koszty udokumentować
  • zaliczka na podatek dochodowy – 19 proc.
  • ubezpieczenie społeczne – nie
  • ubezpieczenie zdrowotne – nie
  • kwota wolna od podatku– nie
  • obowiązek zachowania minimalnego wynagrodzenia - nie
Jarmin.pl