W przypadku nie spłacania zobowiązań wierzyciel może dochodzić należności w sądzie. Na podstawie prawomocnego wyroku sądu wierzyciel może zwrócić się do komornika, aby zlecić ściągnięcie zaległości z majątku dłużnika. Wówczas komornik ma prawo do zajęcia rachunku bankowego dłużnika. Co jednak należy zrobić, gdy nie posiada się żadnych informacji o majątku dłużnika? Dowiedźmy się jakie są zasady zajęcia rachunku bankowego.

Poszukiwanie majątku przez komornika

Wierzyciel może złożyć wniosek o poszukiwanie przez komornika majątku dłużnika, na podstawie art 7971 Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli wierzyciel nie posiada żadnych informacji o stanie majątku dłużnika czy rachunkach bankowy, wówczas komornik wysyła zapytania do różnych instytucji państwowych lub finansowych. Ma to na celu uzyskaniu danych czy dłużnik posiada składniki majątku albo środki pieniężne w banku możliwe do zajęcia. Aby ustalić numer rachunku bankowego można skorzystać z systemu Ognivo. Za pomocą którego należy wysyłać zapytania do banków w celu uzyskania informacji, czy dłużnik posiada własny rachunek bankowy. Aby z niego skorzystać należy uiścić opłatę zależną od ilości zapytań.

Zajęcie rachunku bankowego

Po zdobyciu informacji dotyczącej numeru rachunku komornik dokonuje zajęcia rachunku bankowego. Zgodnie z art. 889§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego w celu dokonania egzekucji komornik musi przesłać do odpowiedniego banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego. Równocześnie komornik wzywa bank, aby nie dokonywał bez jego zgody wypłat z rachunku do kwoty zajętej wierzytelności,a zajęta kwotę przekazał na jego konto. Bank powinien przekazać tą kwotę komornikowi. Jeśli jednak wystąpiła przeszkoda uniemożliwiająca jej przekazanie, w ciągu siedmiu dni bank zobowiązany jest poinformować o tym komornika. Komornik zobowiązany jest powiadomić dłużnika o dokonaniu zajęcia rachunku bankowego.

Kwota wolna od zajęcia rachunku bankowego

Zajęcie rachunku bankowego nie może dotyczyć wszystkich środków pieniężnych znajdujących się na tym rachunku. Art. 54 Prawa bankowego przewiduje kwotę niepodlegającą zajęciu  - nie dotyczy ona rachunków firmowych. Zgodnie z tym artykułem środki pieniężne znajdujące się na:

  • rachunkach oszczędnościowych,
  • rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych,
  • rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych,

- są wolne od zajęcia na podstawie sądowego (lub administracyjnego) tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku).

Wyłączenia z zajęcia rachunku bankowego

Należy również pamiętać, że zajęciu rachunku bankowego nie podlegają wszystkie środki pieniężne na nim zgromadzone. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje dwie sytuacje, których nie obowiązuje zakaz wypłat z rachunku w momencie jego zajęcia:

  • dłużnik w prowadzonej działalności zatrudnia pracowników, w stosunku do których zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzeń wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi lub
  • jest zobowiązany do zapłaty alimentów bądź renty o charakterze alimentacyjnym do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Dłużnik zobowiązany jest do przedstawienia komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu - w przypadku wynagrodzeń lub tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty.