Kodeks cywilny przewiduje możliwość przejęcia wierzytelności przez inną osobę. Taka operacja nazywana jest cesją wierzytelności, a podstawowym obowiązkiem z nią związanym jest zawiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności.

Obowiązek zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności

Przepisy Kodeksu Cywilnego nakładają na zbywcę wierzytelności, tzw. cedenta, obowiązek zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności. Bowiem w jej wyniku zmienia się osoba wierzyciela, wobec czego, dłużnik musi wiedzieć na czyją rzecz ma spełnić świadczenie. Wierzyciel, który nabył wierzytelność w drodze cesji to cesjonariusz i to na nim spoczywa obowiązek udowodnienia, że nastąpiło zawiadomienie dłużnika o cesji.

Zaniechanie obowiązku poinformowania dłużnika o cesji wierzytelności

Jeżeli zbywca, czyli cedent, nie poinformował dłużnika o zmianie wierzyciela, to obowiązki z tym związane powstają po stronie nabywcy wierzytelności. W przypadku, gdy dłużnik spełnił już świadczenie, to nabywca wierzytelności będzie musiał wykazać, że mimo braku bezpośredniego poinformowania, dłużnik posiadał wiedzę o dokonanej cesji.

Nabywca wierzytelności powinien poinformować dłużnika o zmianie wierzyciela, przy czym dla celów dowodowych powinien dokonać tego na piśmie. Otrzymanie takiego powiadomienia przez dłużnika, wymaga od niego dochowania należytej staranności, co przejawia się w sprawdzeniu zgodności otrzymanego pisma ze stanem faktycznym. W tym celu powinien zgłosić się do cedenta w celu potwierdzenia informacji, a w interesie dłużnika będzie odpowiednie czy to udokumentowanie czy też zarejestrowanie tego zdarzenia w inny sposób. Ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ niepodjęcie przez dłużnika próby weryfikacji otrzymanego zawiadomienia i spełnienie mimo to świadczenia na rzecz dotychczasowego wierzyciela, zostanie uznane za działanie w złej wierze, czego skutkiem będzie brak zwolnienia ze spełnienia świadczenia. A zatem, jeśli dłużnik otrzyma pismo informujące go o zmianie wierzyciela, a ten uzna je za niewiarygodne, nie próbując jednak tego sprawdzić i od razu spełni świadczenie dotychczasowemu wierzycielowi, wciąż będzie zobowiązany spełnić to świadczenie na rzecz nowego wierzyciela.