Ugoda między dłużnikiem a wierzycielem, zawarta w postępowaniu mediacyjnym lub pojednawczym, pozwala na ustalenie wzajemnych ustępstw. Najczęstszymi są rozłożenie spłaty długu na raty lub zwolnienie dłużnika z długu po zapłacie określonej przez wierzyciela sumy.

Jakie korzyści płyną z zwarcia ugody z dłużnikiem?

Najbardziej zauważalną zaletą zawarcia ugody z dłużnikiem jest zaoszczędzenie czasu, który byłby potrzebny do korzystnego dla wierzyciela sprawy na drodze sądowej. Korzyścią dla dłużnika w przypadku takiego rozwiązania sporu jest zmniejszenie wysokości naliczonych wobec niego odsetek.

Postępowanie ugodowe obejmuje najczęściej 3-4 spotkania stron na posiedzeniu sądowym. Posiedzenia ugodowe są ustalane w krótkich, przeważnie kilkudniowych, odstępach czasowych, a ich terminy oraz godziny są ustalane w taki sposób, by strony mogły swobodnie w nich uczestniczyć.

Jeżeli natomiast taka będzie wolna stron, a jedna z nich złoży przed sądem stosowny wniosek, sprawa może zostać skierowana do postępowania mediacyjnego. Mediację prowadzi wówczas albo mediator wskazany przez np. dłużnika, jeśli wierzyciel wyraził zgodę na tę osobę

Zawarcie ugody z dłużnikiem - koszty z nią związane

Co do zasady, jeśli zawarcie ugody z dłużnikiem następuje w postępowaniu pojednawczym, koszty postępowania ulegają wzajemnemu zniesieniu, chyba, że strony umówią się inaczej. Wzajemnie zniesienie oznacza, że strony są wolne od świadczeń względem siebie.

Jeżeli natomiast zawarcie ugody nastąpiło w postępowaniu mediacyjnym, konieczne będzie jedynie pokrycie kosztów wynagrodzenia mediatora. Ustalając zakres ponoszonych kosztów, dłużnik i wierzyciel mogą przy tym negocjować.

Zawarcie ugody z dłużnikiem a przedawnienie roszczeń

Bieg przedawnienia roszczeń zostaje zerwany wraz z momentem rozpoczęcia mediacji lub postępowania ugodowego. Co więcej, ugoda zawarta przed mediatorem i później zatwierdzona przez sąd ma moc ugody sądowej. Oznacza to, że może być tytułem wykonawczym uprawniającym do prowadzenia egzekucji.

Szczególną zaletą postępowania ugodowego jest fakt, iż zapewnia ono stronom poufność. Ma to szczególne znaczenie, gdy którejkolwiek ze stron zależy na zachowaniu dobrego imienia firmy czy utrzymaniu swojej pozycji na rynku.