Zawieszenie działalności to jeden z przywilejów, które przysługują przedsiębiorcy. Okres zawieszenia działalności nie może jednak przekraczać 24 miesięcy. Powstaje wówczas pytanie co z podatkami podczas zawieszenia działalności? Czy należy je płacić czy też przez ten czas firma jest z nich zwolniona?

Zawieszenie działalności a podatek dochodowy

Ze względu na fakt, że w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może osiągać przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej jest zwolniony z opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przedsiębiorca w czasie zawieszenia działalności dokonuje sprzedaży wyposażenia lub środków trwałych firmy albo osiąga przychód z należności powstałych przed dokonaniem zawieszenia. Bowiem osiągając przychód z wymienionych źródeł, w czasie zawieszenia działalności podatnik ma obowiązek wpłacić zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanych przychodów po wznowieniu działalności.

Za każdy rok zawieszenia działalności należy jednak składać roczną deklarację PIT i wykazywać na niej rozliczenie działalności. Nawet w sytuacji, gdy zawieszenie obejmuje cały rok i z tytułu prowadzonej działalności podatnik nie uzyskał żadnego przychodu.

Amortyzacja środków trwałych a zawieszenie działalności

Podczas zawieszenia działalności środki trwałe nie są wykorzystywane w prowadzonej działalności. Dlatego też należy zawiesić ich amortyzację. Amortyzację należy zawiesić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność.

Zawieszenie działalności a podatek VAT

Zawieszenie działalności zwalnia przedsiębiorców od obowiązku składania deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy.

Natomiast należy mieć na względzie, że zwolnienie to nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Podatnik podatku VAT może dokonać odliczenia VAT z faktur, które otrzymał w czasie zawieszenia działalności. Jednak aby było to możliwe faktura taka musi odnosić się do umowy zawartej przed zawieszeniem działalności. Wówczas chcąc odliczyć VAT podatnik będzie musiał złożyć deklarację w wyznaczonych terminach lub dokonać odliczenia podatku po odwieszeniu działalności.

Zawieszenie działalności a składki ZUS

Po zawieszeniu działalności przedsiębiorca zostaje wyrejestrowany ze składek ZUS. Oznacza to, że nie ma obowiązku opłacania składek na na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jednak przedsiębiorca musi mieć na względzie, że nieopłacenie składek powoduje utratę prawa do świadczeń krótkoterminowych, jednorazowych, jak i długoterminowych.

Podatek od nieruchomości niezależny od zawieszenia działalności

Zawieszenie działalności nie ma wpływu na wysokość podatku od nieruchomości. Bowiem jest on zależny od posiadanych budynków i gruntów przeznaczonych pod działalność. W związku z tym niezależnie od zawieszenia działalności należy regulować podatek od nieruchomości.