Opłaty skarbowe ponoszone na rzecz urzędu skarbowego są nieodłączną częścią prowadzenia działalności gospodarczej. Opłata skarbowa najczęściej ponoszona jest z tytułu uzyskania pozwolenia czy wydania zaświadczenia przez urząd. Czy przedsiębiorca posiada prawo do zaliczenia takiego wydatku do kosztów firmowych? Sprawdź!

opłata skarbowaOpłata skarbowa

Opłata skarbowa zwana jest również opłatą stemplową. Jest to opłata za podjęcie działania przez urząd w indywidualnej sprawie. Działania urzędu polegają na wydaniu zezwoleń, zaświadczeń czy dokumentów.

Opłata skarbowa - obowiązek zapłaty

Obowiązek uiszczenia zapłaty za opłaty skarbowe ciąży na podatniku. Opłata skarbowa na rzecz urzędu może być uiszczana w różny sposób. Zapłaty można dokonać poprzez:

  • zapłatę gotówką w kasie urzędu,
  • zapłatę przelewem na konto właściwego urzędu,
  • opatrzenie podania znakami opłaty skarbowej,
  • wniesienie podania na papierze stemplowym.

Opłata skarbowa o koszt firmowy

Do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy o PIT zalicza się wydatki, które są poniesione w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Wyjątki od tej reguły zawarte są w art. 23 ustawy o PIT. Wydatki te bez względu na cel ich poniesienia nie mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. Opłata skarbowa nie została wymieniona w tym artykule zgodnie z czym może zostać zaliczona do kosztów firmowych. Należy pamiętać o właściwym jej udokumentowaniu, będzie to pokwitowanie wydane przez urząd jeśli opłata została dokonana w urzędzie lub potwierdzenie przelewu w przypadku zapłaty przelewem.

Zwrot opłaty skarbowej

Opłaty skarbowe podatnik ujmuje w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w kolumnie 13 jako: “Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą”. Darmowe ogłoszenia Jeśli podatnik dokonał opłaty skarbowej przy składaniu wniosku o wydanie określonego zaświadczenia czy o wykonanie czynności urzędowej i nie uzyskał owego zaświadczenia może starać się o zwrot kosztów poniesionej opłaty skarbowej. Wniosek należy złożyć do urzędu. Możliwość zwrotu przepada po 5 latach od dnia dokonania jej zapłaty. Dodatkowo podatnik może określić we wniosku formę w jakiej chce otrzymać zwrot. Możliwy jest zwrot na konto bankowe, odbioru w kasie właściwego urzędu lub też przekazem pocztowym z pomniejszeniem o koszty opłat pocztowych. Jeśli zwrócona opłata została wcześniej ujęta w kosztach należy dokonać korekty kosztów. Zobacz też:

przypomnienie zus zfa ewidencja pojazdów