Osoby bezrobotne planujące założyć własną działalność gospodarczą mogą starać się o uzyskanie dotacji z powiatowego urzędu pracy. Korzystne zasady przyznawania dotacji z PUP sprawiają, że początkujący przedsiębiorcy chętnie korzystają z możliwości zdobycia w ten sposób dodatkowych pieniędzy. Czy wydatki finansowane z dotacji z PUP mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

Dotacje z PUP - warunki otrzymania

Dotacje z PUP cieszą się powodzeniem głównie ze względu na ich bezzwrotność oraz stosunkowo krótki czas oczekiwania. Po złożeniu wniosku oraz spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, na otrzymanie dotacji czeka się średnio 6 tygodni. Czas oczekiwania zależy jednak od konkretnego urzędu skarbowego i w niektórych przypadkach może przedłużyć się z kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

Aby brać udział w procesie przyznawania dotacji, konieczne jest przede wszystkim spełnienie następujących warunków:

  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej (rejestracja w powiatowym urzędzie pracy),
  • upływ 3 miesięcy od czasu rejestracji (w niektórych przypadkach wystarczy 1 miesiąc),
  • brak statusu studenta studiów stacjonarnych,
  • nieprowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W procesie przyznawania dotacji z urzędu pracy pod uwagę brane są także inne okoliczności. Ważne, by osoba starająca się o dotację:

  • nie odmówiła propozycji przyjęcia zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • nie była karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku,
  • nie otrzymała innego dofinansowania lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku.

Dotacje z PUP a przychód

Wśród przedsiębiorców często pojawia się wątpliwość, czy otrzymanie bezzwrotnej dotacji z PUP stanowi przychód, który należy opodatkować podatkiem dochodowym.

Otrzymana dotacja dla bezrobotnych faktycznie stanowi przychód nowego przedsiębiorcy. Mówi o tym art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący, że przychodem z działalności są m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków.

Przychód ten jest jednak zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy. W związku z tym pieniędzy pozyskanych z dotacji nie należy księgować jako przychód w KPiR.

Dotacje z PUP a koszty uzyskania przychodu

Co do zasady wydatki finansowane z dotacji otrzymanej z urzędu pracy nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Wyjątek stanowi jedynie dotacja otrzymana w ramach Funduszu Pracy na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W tym przypadku wydatki związane z uruchomieniem działalności oraz jej wyposażeniem mogą bowiem stanowić koszty firmowe, na tych samych zasadach, co wydatki pokryte z własnej kieszeni.

Jeśli chodzi o majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne, wydatki na ich zakup z dotacji w ogóle nie mogą stanowić kosztów firmowych (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy PIT).

Oczywiście sytuacja wygląda nieco inaczej, jeżeli zakup środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej został sfinansowany pieniędzmi z dotacji tylko w części.

W takim przypadku część pokryta z dotacji faktycznie nie może stanowić kosztów uzyskania przychodu, jednak część pokryta z własnych pieniędzy już tak. Kwota wydatku pokryta z własnych środków znajdzie zatem odzwierciedlenie w kosztach w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Ważne!

Środki trwałe zakupione z dotacji powinny zostać wprowadzone do ewidencji oraz podlegać amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły jednak kosztu podatkowego.

Dotacje z PUP a VAT

Kwestię podatku VAT w przypadku wydatków sfinansowanych z dotacji reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia podatnik zobowiązany jest do zwrotu odliczonego lub zwróconego mu podatku naliczonego, dotyczącego wydatków poniesionych z przyznanej dotacji. Warto bowiem zaznaczyć, że przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT od wszelkich wydatków sfinansowanych dotacją na zasadach ogólnych (dotyczy czynnych podatników VAT).

Jeśli zatem otrzymana dotacja pokryła także wartość podatku VAT, a przedsiębiorca dokonał jego odliczenia, zobowiązany on będzie zwrócić wartość podatku VAT do urzędu pracy.

Aby uniknąć konieczności rozliczania się z urzędem pracy z podatku VAT, przedsiębiorca ma prawo złożyć oświadczenie o rezygnacji z prawa do jego odliczenia. Po złożeniu stosownego oświadczenia, podatnik nie będzie miał obowiązku zwrotu VAT do urzędu. Złożenie oświadczenia wiąże się jednak z brakiem możliwości pomniejszenia wydatku o kwotę podatku. Nieodliczony VAT nie będzie mógł również stanowić kosztów uzyskania przychodu.