ClipboardZgodnie z prawem, jakie zaczęło funkcjonować od 1 stycznia 2013 roku, przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT mogą wystawić zbiorczą fakturę, aby udokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub świadczonych usług podczas trwania miesiąca.

Kiedy wystawić fakturę zbiorczą?

Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur, faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia tego miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

Ważne! Faktura zbiorcza dokumentuje kilka odrębnych dostaw towarów lub wykonanych usług w trakcie jednego miesiąca.

Jak stanowi § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, faktura powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. W związku z powyższym, podatnik wystawiając fakturę zbiorczą, dokumentującą kilka odrębnych dostaw, powinien zamieścić na niej datę wykonania ostatniej dostawy towarów lub świadczonej usługi na rzecz danego kontrahenta.

Warto wspomnieć, iż z przepisów nie wynika obowiązek wykazywania na fakturze zbiorczej przez przedsiębiorcę wszystkich dostaw czy świadczeń na rzecz klienta. Możliwe jest udokumentowanie tych transakcji fakturą zbiorczą, wystawiając jednocześnie faktury zwykłe jako potwierdzenie.

Powstanie obowiązku podatkowego

Znaczne ułatwienie będące możliwością wystawiania faktur zbiorczych jest skutkiem implementacji przepisów unijnych na grunt polskiego prawa. W art. 233 dyrektywy 2006/112 widnieje bowiem zapis, iż warunkiem wystawienia faktury zbiorczej jest, aby VAT od dostaw towarów lub usług wymienionych na tym dokumencie był wymagalny w ciągu tego samego miesiąca kalendarzowego.

Zatem obowiązek podatkowy w VAT, co do zasady powstaje w momencie wydania towaru bądź wykonania usługi. Jednak, kiedy powinny one zostać potwierdzone fakturą, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, jednak nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Wyjątek od zasady stanowią faktury wystawione za usługi budowlane oraz transportowe. Dla tego typu świadczeń, obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usług.

Prawo nie przewiduje szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT, dlatego prawidłowym stanowiskiem będzie, iż w przypadku dokumentowania kilku transakcji fakturą zbiorczą, obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu sprzedaży - jeżeli w stosunku do dostaw wskazanych na tym dokumencie obowiązek podatkowy nie powstaje na zasadach szczególnych. W drugim przypadku podatnicy muszą zwrócić szczególną uwagę na terminy powstania obowiązku podatkowego.