Jednym ze sposobów opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym jest ryczałt ewidencjonowany. To jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej oraz jedna z najczęściej wybieranych przez podatników. Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany w ryczałcie, jakie zostały wprowadzone w 2019 r. do ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 z późn. zm.) – dalej ustawa o ryczałcie.

Zmiany w ryczałcie dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Dotychczasowe przepisy obligowały podatników do złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 20 stycznia roku podatkowego. Ustawodawca zmienił od 1 stycznia 2019 r. termin na złożenie powyższego oświadczenia, należy to zrobić do:

  • 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo
  • końca roku podatkowego – jeśli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Ważne!
Wybór dotyczący opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów będzie obowiązywać również w następnych latach, chyba że podatnik podejmie decyzję o zmianie formy opodatkowania.
Powyższa zmiana na pewno jest pozytywna, daje bowiem podatnikom możliwość dłuższego zastanowienia się nad zmianą formy opodatkowania. Ponadto nie muszą oni składać co roku nowych oświadczeń o zmianie formy opodatkowania.

Przykład 1.
Podatnik postanowił wybrać jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W 2019 r. pierwszy przychód osiągnął w lutym. Tym samym może złożyć oświadczenie o wyborze powyższej formy opodatkowania do 20 marca 2019 r.

Likwidacja obowiązku prowadzenia kart przychodów pracowników

Ustawodawca postanowił znieść obowiązek prowadzenia kart przychodów pracowników w przypadku, gdy wypłacane im należności wynikają ze stosunku pracy. Powyższe zmiany w ryczałcie to odciążenie przedsiębiorcy z obowiązku, który nie przynosił żadnych korzyści zarówno im, jak i organom podatkowym. Należy zwrócić uwagę, że zmiana w żaden sposób nie wpływa na obowiązki podatników jako płatników zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń dla pracowników.

Ulga termomodernizacyjna

W 2019 r. wprowadzono nową ulgę podatkową, tzw. ulgę termomodernizacyjną. Mogą z niej skorzystać również podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. W takim przypadku będą ją odliczać od przychodów. Zasady odliczania ulgi termomodernizacyjnej przez podatników, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, są takie same jak w przypadku podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych. Przypomnijmy, że podatnik może odliczyć od dochodu (przychodów) poniesione w roku podatkowym wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, które są związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku, w którym zamieszkuje. Powyższa ulga przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł (łącznie z VAT, który nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT) w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ulgę będziemy mogli odliczyć w rozliczeniu już za 2019 r.

Prywatny najem a zmiany w ryczałcie

W przypadku osiągania przychodów przez małżonków z prywatnego najmu, mogą oni złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu uzyskanego z tego źródła przez jednego z nich. Od 1 stycznia 2019 r. należy to zrobić do:

  • 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo
  • końca roku podatkowego – jeśli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Obecnie powyższe oświadczenie w przypadku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, może być podpisana przez jednego z nich. Ustawodawca ponadto zlikwidował obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z tzw. prywatnego najmu. W takim przypadku wysokość przychodów będzie ustalana na podstawie dowodów potwierdzających ich otrzymanie, czyli zazwyczaj na podstawie przelewu na rachunek wynajmującego.

Zmiany w ryczałcie a likwidacja obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia

Ustawodawca od 1 stycznia 2019 r. zlikwidował obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia. Do końca 2018 r. podatnicy byli obowiązani do jej prowadzenia dla rzeczowych składników majątku, niezaliczonych do środków trwałych, o wartości powyżej 1500 zł. Powyższa zmiana na pewno jest korzystna, ponieważ podatnicy nie będą musieli prowadzić ewidencji, która w żaden sposób nie miała wpływu na uzyskiwane przychody.

Odszkodowania za szkody w środku trwałym

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29b ustawy o PIT zwolniono kwoty odszkodowań uzyskiwanych przez podatnika od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia posiadanego przez podatnika środka. Powyższe zwolnienie ma również zastosowanie w przypadku podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (dotyczy jedynie odszkodowań za szkody powstałe po 31 grudnia 2018 r). Podatnik nie będzie musiał od odszkodowania płacić podatku.

Nowy termin złożenia zeznania PIT-28

Podatnicy rozliczający ryczałt ewidencjonowany od przychodów musieli do końca stycznia następującego po roku podatkowym złożyć zeznanie PIT-28. Od 1 stycznia 2019 r. powyższe zeznanie winno zostać złożone do 15 lutego roku następnego po roku podatkowym.

Ważne!
Powyższe zmiany w ryczałcie dotyczą przychodów uzyskanych po 1 stycznia 2019 r. Czyli w PIT-28 za 2018 r. składamy nadal do 31 stycznia 2019 r.

Likwidacja obowiązku sporządzania spisu z natury jako zmiany w ryczałcie

Podatnicy opłacający podatek ryczałtowy nie będą mieli obowiązku sporządzania spisu z natury na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego. Powyższa zmiana pozwoli podatnikom na duże korzyści związane z oszczędnością czasu. Podatnikom nadal pozostał jedynie obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności w razie likwidacji działalności bądź w razie wystąpienia wspólnika ze spółki w sposób określony przez art. 24 ust. 3a ustawy o PIT.

Zawiadamianie o kwartalnym opłacaniu ryczałtu

Powyższe zmiany w ryczałcie mają pozwolić podatnikom na zmniejszenie liczby składanych wniosków. Od 1 stycznia 2019 r. możliwość opłacania ryczałtu będą mieli również podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą. Od nowego roku większość informacji będzie można składać w zeznaniu PIT-28. Będziemy w nim informować o wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu oraz o:

  • okresie zawieszenia w roku podatkowym wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, który jest wspólnikiem spółki jawnej, jeżeli spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej,
  • ustalaniu momentu powstania przychodu w dacie pobrania wpłaty na poczet dostaw towarów i usług (zaliczki) ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej.