Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii planuje wdrożenie zmian, które mają służyć uproszczeniu przepisów, w celu zapewnienia lepszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przedstawiony projekt z dnia 20 marca 2019 roku ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wpływa na ponad 70 ustaw, w tym także na ustawę o VAT. Zmiany w tym zakresie dotyczyć będą przede wszystkim uproszczenia procedur importowych na gruncie podatku VAT, prowadzących do zwiększenia ilości transakcji odprawianych przez polskie porty przeładunkowe. Uproszczenia w imporcie towarów mają przyczynić się do poprawy konkurencyjności polskich portów na tle innych państw.

Na czym polega zmiana w rozliczaniu VAT z tytułu importu towarów?

W obecnym stanie prawnym zapłata podatku VAT od importowanych towarów, musi nastąpić w terminie 10 dni od odprawy celnej, bądź od dnia wydania decyzji celnej. Sprawia to, że Polska nie wypada konkurencyjnie na tle innych krajów unii europejskiej np. Niemiec, gdzie zapłata VAT z tytułu importu towarów odbywa się na ogólnych zasadach. W praktyce oznacza to, że czynny podatnik VAT ma obowiązek naliczenia VAT z tytułu transakcji importowych, jak i prawo do jego odliczenia. Na dzień dzisiejszy z tego typu rozwiązania w Polsce mogą korzystać jedynie podmioty spełniające warunki dla zastosowania procedury uproszczonej, jak również upoważnieni przedsiębiorcy posiadający tzw. pozwolenia AEO. Jak podaje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, dotyczy to jedynie ok. 4 tysiące importerów miesięcznie. Są to przede wszystkim duże firmy polskie i zagraniczne, które mogą sobie pozwolić na spełnienie warunków do stosowania procedury uproszczonej, bądź posiadające status AEO, którego uzyskanie wymaga spełnienia wielu kryteriów.

Jak donosi Krajowa Informacja Podatkowa:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przewiduje, że wprowadzenie ww. zmiany umożliwi poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym przede wszystkim polskich portów przeładunkowych oraz zwiększy ilości odpraw celnych dokonywanych w Polsce.

Wejście tych zmian w życie, wymaga również nowej treści art. 33a ust. 1 ustawy o VAT, który zgodnie z projektem, po nowelizacji ustawy o VAT miałby następujące brzmienie:

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Możliwość rozliczania VAT z tytułu importu towarów w deklaracji VAT, przysługiwałby pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego, a także naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego takie rozliczenie będzie stosowane.

Uproszczenia w imporcie towarów a podatnicy kwartalni

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, warunkiem stosowania nowej procedury, będzie złożenie deklaracji VAT-7 oraz zapłata podatku VAT w terminie do 25 dnia miesiąca, następującego po miesiącu wystąpienia transakcji importowej. Co to oznacza dla przedsiębiorców kwartalnych? Jeśli podatnicy rozliczający się w okresach kwartalnych mieliby możliwość stosowania nowej procedury, wówczas zmiana w rozliczaniu VAT z tytułu importu towarów, byłaby dla nich niezwykle korzystna, gdyż termin zapłaty VAT od importowanych towarów mógłby wydłużyć się nawet do 3 miesięcy. Takie regulacje wynikają z projektu ustawy. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie odniosło się jednak do tego w opublikowanym uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, uproszczenia w imporcie towarów mają wejść w życie od 1 czerwca 2019 r.