Rok 2013 przyniesie kilka istotnych zmian w kwestii podatku VAT. Część z nich wejdzie w życie już od 1 stycznia, a na niektóre trzeba będzie poczekać do lipca 2013 r. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jakie zmiany w VAT wejdą w życie w 2013 roku. 

Obowiązek podatkowy

Jedną z najbardziej istotnych zmian, która dotknie licznej grupy przedsiębiorców, dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego. Do tej pory, zgodnie z art. 19 ust. 1 obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi.

Czas na wystawienie faktury wynosił do 7 dni po dokonaniu sprzedaży towarów czy usług. Zgodnie z aktualną wersją projektu obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów, świadczenia usług czy otrzymania zaliczki. Faktury natomiast będą mogły być wystawiane do 15 dnia po końcu miesiąca.

Faktury uproszczone

Duża zmiana nastąpi również w zakresie wystawiania faktur sprzedaży o małej wartości tj. do kwoty 450 zł (lub 100 euro). W takiej fakturze nie trzeba będzie zamieszczać pełnych danych nabywcy, wystarczy tylko NIP. Dokument będzie musiał zawierać dane pozwalające na określenie poszczególnych stawek podatku kwotę podatku, jeśli sprzedaż jest opodatkowana różnymi stawkami.

Brak faktur wewnętrznych

Do tej pory takie faktury były wystawiane np. przy nieodpłatnych przekazaniach. Zmiana ta, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, była konieczna, ze względu na fakt, iż właściwe regulacje unijne nie przewidują możliwości wystawiania tego rodzaju faktur.

Faktura bez rejestracji

Wprowadzane zmiany zakładają, że do wystawienia faktury VAT może być uprawniony każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, mimo, że nie jest jeszcze zgłoszony jako czynny podatnik podatku VAT. Wg ustawodawcy zgłoszenie rejestracyjne podatnika jest tylko wymogiem formalnym. Ta zmiana jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców, którzy otrzymywali faktury VAT i co się z tym wiązało, dokonywali odliczenia podatku naliczonego nie mając świadomości, że ich dostawca nie jest czynnym płatnikiem VAT.

Więcej nieodpłatnych przekazań do opodatkowania

Opodatkowaniu będą podlegać wszystkie nieodpłatne przekazania, bez względu na to, czy przekazania te będą miały związek z prowadzoną działalnością, czy też nie. Istotna zmiana będzie więc dotyczyć artykułów, które zostały wyprodukowane przez podatnika – ich nieodpłatne przekazanie również będzie podlegało opodatkowaniu. Poza zakresem opodatkowania pozostaną więc jedynie przypadki, gdy przedmiotem nieodpłatnego przekazania będą prezenty o małej wartości, próbki i drukowane materiały reklamowe i informacyjne.

Nowa definicja próbki

Zgodnie z brzmieniem nowej definicji próbką jest egzemplarz towaru identyfikowany jako próbka, pozwalający ocenić jego cechy i właściwości w jego końcowej postaci a jego przekazanie ma na celu promocję sprzedaży towaru oraz nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb konsumenta (chyba, że jest to nieodłączny element promocji sprzedaży) i zaspokojenie potrzeb ma skłaniać do zakupu promowanego towaru. Zgodnie z nową treścią definicji dla uznania danego towaru za próbkę konieczne jest oznaczenie go w odpowiedni sposób.

Wyższe stawki VAT na niektóre produkty

Główną zmianą w VAT jest opodatkowanie stawką 23% zwolnionych do tej pory usług pocztowych, świadczonych przez Pocztę Polską. Podstawową stawką zostaną objęte także wyroby sztuki ludowej (obecnie podlegają 8% podatkowi) oraz m.in. wełna szarpana, odpady zwierzęce surowe, niejadalne np. sierść czy szczecina, kości, skorupy żółwi.