Podatnicy VAT zakupując towary czy materiały na potrzeby prowadzonej działalności w zakresie wykonywania czynności opodatkowanych, mają prawo do odliczenia VAT naliczonego. Zdarza się jednak, że zakupione towary, od których podatnik odliczył już VAT, ulegną zniszczeniu, kradzieży itp. W sytuacji takiej, zniszczone czy utracone towary nie będą mogły być już przeznaczone do sprzedaży, czyli nie zostaną wykorzystane do działalności opodatkowanej. Czy w takim razie podatnik powinien skorygować odliczony podatek VAT?

Kwestie te regulowane są przez prawo wspólnotowe, a dokładniej art. 185 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, który określa, że: korekta nie jest dokonywana w przypadkach transakcji w całości lub częściowo niezapłaconych, w przypadku należycie udokumentowanego lub potwierdzonego zniszczenia, zagubienia lub kradzieży własności oraz w przypadku towarów przeznaczonych do przekazywania jako prezenty o małej wartości i próbki, o których mowa w art. 16. Państwa członkowskie mogą jednakże wymagać dokonania korekty w przypadku transakcji całkowicie lub częściowo niezapłaconych oraz w przypadku kradzieży.

Zgodnie z powyższym korekty podatku VAT nie dokonuje się w przypadku zdarzeń takich jak zniszczenie czy kradzież towarów, pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania tego faktu. Tak więc w przypadku zaistnienia takich sytuacji, podatnik zachowuje prawo do odliczenia naliczonego VAT. Ważny jednakże jest fakt, iż utrata czy zniszczenie tych towarów musi wynikać z sytuacji niezależnych od podatnika i przez niego niezawinionych.