Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Niektórzy z nich mogą skorzystać ze zwolnienia w tym zakresie, bowiem polskie przepisy wyróżniają na tym gruncie zwolnienie przedmiotowe oraz zwolnienie podmiotowe. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jaki jest limit obrotów do korzystania z kasy fiskalnej.

Zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe

W przypadku zwolnienia przedmiotowego do określenia katalogu podmiotów zwolnionych z tego obowiązku, został zobligowany Minister Finansów. Listę czynności korzystających ze zwolnienia znaleźć można w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień. Wśród nich można nadmienić:

  • dostawę nieruchomości,
  • usługi telekomunikacyjne,
  • usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Natomiast w przypadku zwolnienia podmiotowego, podatnicy mogą z niego korzystać do momentu przekroczenia limitu obrotu 20 000 zł. Bowiem zgodnie par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników:

  • u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty limitu obrotu 20 000 zł,
  • rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku podatników, którzy w roku 2012 rozpoczęli dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kwota limitu obrotu, uprawniająca do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w 2013 r. wynosi 20 000 zł, bez względu na okres wykonywania tych czynności w 2012 r. (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

Limit obrotów - czym on jest?

W zwolnieniu podmiotowym, mowa jest o obrocie. Jednak przedsiębiorcy mają problem z określeniem tego, co należy rozumieć pod tym pojęciem. Kwestia ta została wyjaśniona w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w myśl której obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W przypadku czynnych podatników VAT obrót należy ustalać w oparciu o ceny netto. Natomiast podmioty zwolnione z VAT uwzględniają wartość należności.

Wyjątek - rozpoczęcie sprzedaży w trakcie roku podatkowego

Jak wynika z regulacji zawartych w par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy limit obrotów ustala się w sposób proporcjonalny do okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykład 1.

Jan Kowalski rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalność gospodarczej 1 października 2013 roku. Pierwsza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności miała miejsce 7 października 2013 roku. Jaki będzie limit obrotów?

kwota limitu x (liczbę dni prowadzenia sprzedaży pozostała do końca roku/ liczbę dni w roku podatkowym)

20 000 x (86/ 365) = 4 712,33 zł - limit po przekroczeniu którego podatnik będzie zobligowany do zainstalowania kasy

Jeżeli podatnik do końca roku 2013 nie przekroczy powyższego limitu, czyli 4 712,33 zł, to do końca roku 2013 roku oraz od 1 stycznia 2014 r. nadal będzie miał prawo do zwolnienia z obowiązku instalacji kasy (aż do momentu, gdy przekroczy obrót 20 000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w roku 2014).

Terminy instalacji kasy fiskalnej po przekroczeniu limitu obrotów

Zgodnie z par. 5 ust. 1 rozporządzenia podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego mają dwa miesiące na zainstalowanie kasy od miesiąca w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Natomiast podatnicy wykonujący czynności określone w par. 4 zobligowani są do zainstalowania kasy rejestrującej przed dokonaniem pierwszej sprzedaży.