iStock_000017932394SmallPocząwszy od nowego roku przedsiębiorcy będą musieli się zastosować do zmian jakie nastąpią w przepisach o podatku od towarów i usług. W życie od 1 stycznia 2014 r. wejdzie bowiem zmiana jaką przyniesie Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw. Dotyczyć będzie m.in. terminu wystawiania faktur.

Od początku 2014 roku przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Nowe określenie terminu związanego z wystawianiem faktury wynika z dodanego do ustawy art. 106i: "Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę."

Co ważne, dotychczasowy art. 19 ustawy o VAT, który zobowiązywał przedsiębiorców do wystawienia faktury w terminie 7 dni zostanie wykreślony. Zatem od początku roku przepisy będą zezwalać sprzedawcy na wystawienie faktury w terminie aż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży lub wykonano usługę.

Warto także wspomnieć, że nowy termin będzie obowiązywał również faktury zaliczkowe dokumentujące część zapłaty.

Jednak ustawodawca przewidział pewne wyjątki w terminach wystawiania faktur, biorąc pod uwagę momenty powstania obowiązku podatkowego, gdzie będzie można je wystawić nie później niż:

  1. 30 dnia od dnia wykonania usług – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych;
  2. 60 dnia od dnia wydania towarów – w przypadku, dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1);
  3. 90 dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku, czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Potwierdzeniem daty wejścia w życie od 2014 roku zmian dotyczących omawianych terminów jest art. 13 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.