Niezaprzeczalnym faktem jest, że aby przedsiębiorstwo mogło prawidłowo funkcjonować i rozwijać się, potrzebuje środków finansowych. Jednak przedsiębiorca, który dopiero założył własną firmę, zazwyczaj dysponuje ograniczonymi środkami. Nie oznacza to jednak, że nie może skorzystać z innych form wsparcia finansowego firmy. Przedsiębiorca może wykorzystać inne źródła finansowania działalności - kredyt, dotację, czy leasing. Ich charakterystykę przedstawiamy poniżej.

Kredyt jako źródło finansowania działalności

Kredyt jest bardzo popularnym i znanym przez wszystkich przedsiębiorców sposobem na finansowanie działalności firmy. Ma on jednak zarówno plusy, jak i minusy. Banki przedstawiają firmom przeróżne oferty - jedne z nich są bardziej opłacalne, drugie mniej. Instytucje te posiadają również specjalne propozycje skierowane do nowo otwartych firm.

Przedsiębiorca, który stara się o uzyskanie kredytu, musi przygotować odpowiednią dokumentację. Oprócz zgromadzenia podstawowych dokumentów wymaganych przez banki konieczne jest też złożenie dokumentacji, która przedstawia sytuację finansową firmy. Istotną rolę odgrywa również biznesplan. Ponadto przedsiębiorca ubiegający się o kredyt, który ma stanowić źródło finansowania firmy, powinien też przedstawić swoją historię kredytową - spłacone we właściwych terminach kredyty znacznie podnoszą szansę przedsiębiorcy na uzyskanie korzystnego kredytu.

Firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, nie mogą zaproponować bankom zabezpieczenia kredytu, np. poprzez hipotekę. Ze względu na brak zabezpieczenia banki znacząco zawyżają koszt kredytu, dlatego też przedsiębiorcy, którzy na początku prowadzenia działalności liczą każdą złotówkę, poszukują innych, tańszych źródeł finansowania.

Leasing źródłem finansowania działalności

Leasing to coraz łatwiej dostępne źródło finansowania działalności. Daje on możliwość użytkowania w firmie danego sprzętu bez konieczności dokonywania natychmiastowego zakupu. Jednak w trakcie trwania leasingu korzystający zobowiązany jest do opłacania rat leasingowych.

Leasing ma wpływ na dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności., ponieważ opłaty leasingowe mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych i przyczyniają się do płacenia niższych podatków.

Duże znaczenie ma fakt, że przedsiębiorca, który korzysta z leasingu, jednocześnie może też wziąć kredyt - leasing nie blokuje zdolności kredytowej.

Charakterystyka leasingu operacyjnego i finansowego

Leasing, który może stanowić jedno ze źródeł finansowania działalności gospodarczej, występuje w dwóch postaciach. Każda z nich wywołuje inne konsekwencje podatkowe. Wyróżniamy:

  • leasing operacyjny - przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych leasingodawcy i to właśnie on dokonuje odpisów amortyzacyjnych od leasingowanego przedmiotu. Leasingobiorca zaś do kosztów podatkowych zalicza całość opłat leasingowych, czyli opłatę wstępną i raty leasingowe.  
  • leasing finansowy - przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów podatkowych zaś leasingobiorca może zaliczyć jedynie część odsetkową rat leasingowych.

Leasing ze względu na większą dostępność jest częściej wybierany jako źródło finansowania działalności niż kredyt.

Finansowanie działalności za pomocą dotacji

Innym rodzajem wsparcia dla przedsiębiorców są dotacje. Podstawą ubiegania się o takie źródło finansowania działalności jest prawidłowo wypełniony i złożony wraz z załącznikami wniosek. Niestety, uzyskanie dotacji wiąże się z wieloma formalnościami, które trzeba wypełnić, by skorzystać z tego rodzaju pomocy finansowej.

Wśród najbardziej popularnych dotacji wyróżnia się:

  • środki pozyskiwane z Funduszu Pracy,
  • środki pozyskiwane z Unii Europejskiej.

Dotacje z urzędu pracy zazwyczaj skierowane są do osób bezrobotnych i mają na celu ułatwienie im założenia własnej działalności gospodarczej. Pomoc ta jest bezzwrotna. Wyjątek stanowi podatek VAT. Jeśli bowiem podatnik ze środków z dotacji zakupił sprzęty użytkowane w działalności i odliczy od tych zakupów podatek VAT, będzie zobligowany do jego zwrotu do urzędu pracy.

Wniosek o uzyskanie dotacji z Funduszu Pracy składa się w urzędzie pracy. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i podatnik otrzyma dotację, jedną z pierwszych rzeczy, jakie powinien zrobić, jest zapoznanie się z regulaminem dotacji. Naruszenie zasad regulaminu skutkuje koniecznością zwrotu otrzymanego wsparcia finansowego. Należy również pamiętać, że procedury udzielania dotacji są różne. Dlatego tak istotne jest, by szczegółowo zapoznać się z regulaminem dotacji.

Inne źródła finansowania działalności

W zależności od rodzaju i charakteru prowadzonej działalności przedsiębiorca może również ubiegać się o pomoc z innych źródeł finansowania.

Jednym z rodzajów wsparcia przedsiębiorców jest pomoc de minimis. Może mieć ona formę:

  • dotacji,
  • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
  • jednorazowej amortyzacji,
  • umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o finansowanie z funduszy Venture Capital lub starać się o uzyskanie wsparcia z programu Anioły Biznesu.

Jak widać, przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł finansowania działalności i jest ich naprawdę wiele. Jednak każdy rozsądny przedsiębiorca przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy powinien dokładnie zapoznać się z jej treścią, zapobiegając w ten sposób nieprzyjemnym konsekwencjom, które mogą wyniknąć z niedoczytania warunków umowy.

Zobacz też:

Umowa o due diligence – co powinna zawierać?

Rozliczenie delegacji krajowej

Kalkulator netto