Businesswomen and Businessman Team on whiteWielu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zajmuje się prowadzeniem kilku mniejszych punków sprzedaży, które tak naprawdę podlegają jednej działalności gospodarczej. Wśród takich sposobów na własny biznes można wymienić bary, kawiarnie, kioski z prasą oraz kwiaciarnie. Jednak często nie jest do końca jasne, jakie informacje powinny się znaleźć na fakturze wystawionej przez takiego przedsiębiorcę. Czy powinno się umieszczać nazwy oddziałów, które dokonały sprzedaży, czy też wystarczy ogólna nazwa firmy?

Faktury dokumentujące sprzedaż

Szczegółowe dane jakie obowiązkowo powinny znaleźć się na każdej fakturze określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktury. Wśród wytycznych można wyczytać, że dane sprzedawcy, to: imię i nazwisko lub nazwa podatnika oraz jego adres. Jak wynika również z przepisów nazwa działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną stanowi jej imię i nazwisko oraz opcjonalnie inne dodatkowe określenia.

Działalność prowadzona przez osobę fizyczną podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie złożonego wniosku CEIDG-1 do urzędu gminy. Jednak bez względu na to, czy prowadzi jeden rodzaj działalności czy kilka - w ewidencji widnieje pod jednym numerem. Warto także wiedzieć, że nadanie odmiennych nazw dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności nie zmienia faktu, iż dla wszystkich prowadzona jest jedna księgowość. Oznacza to wspólną księgę przychodów i rozchodów, gdzie jedynie sprzedaż dotycząca każdej z nich ewidencjonowana jest oddzielnie.

Zgodnie z powyższym tak samo wygląda sytuacja osoby fizycznej posiadającej kilka oddziałów w różnych miejscach podlegających jednej działalności gospodarczej. Dlatego bardzo często dla łatwiejszego rozróżnienia nadawane są odmienne nazwy identyfikujące odrębne miejsca dokonywania sprzedaży. Przepisy jasno określają jakie dane powinny znaleźć się na fakturze, jednak brak jest regulacji dotyczących ograniczeń co do umieszczania dodatkowych informacji. Zatem nie ma przeciwwskazań, aby podatnik zawierał na wystawianych fakturach nazwę oddziału, z zastrzeżeniem występowania wymaganych przez rozporządzenie pozostałych danych.

Faktury zakupowe

Podobnie jest w kwestii faktur dokumentujących wydatki na potrzeby przedsiębiorstwa. Podstawowe dane identyfikujące nabywcę to przede wszystkim jego imię, nazwisko, adres oraz numer NIP. W tym przypadku także nie ma zastrzeżeń co do zawierania dodatkowych informacji z nazwą oddziału, na rzecz którego dokonano zakupu.

Zobacz też:

ile dni urlopu przysługuje