Oczywistym faktem związanym z działalnością gospodarczą jest opłacanie podatków do urzędów skarbowych, m.in. odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy. Osoby rozpoczynające prowadzenie własnej działalności gospodarczej mogą skorzystać w tej kwestii z preferencji, jaką jest kredyt podatkowy - czyli zwolnienie z opłacania wspomnianych zaliczek. Konieczne jest jednak spełnienie kilku podstawowych warunków.

Kto może skorzystać z kredytu podatkowego?

Regulacje dotyczące zasad przyznawania tzw. kredytu podatkowego zostały określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Polega on na rocznym zwolnieniu z opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jednak z preferencji mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

Art. 44 ust. 7b

Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Co istotne, osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu zaliczek, ale dopiero w kolejnym roku podatkowym. Jednocześnie warunkiem jest, aby działalność była wykonywana co najmniej przez 10 pełnych miesięcy w roku jej rozpoczęcia. W przeciwnym przypadku podatnik może skorzystać z preferencji dopiero w roku podatkowym następującym dwa lata po roku, w którym otworzył działalność.

Przykład 1.

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą 12 lipca 2012 roku oraz zamierzał skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy w ramach tzw. kredytu podatkowego. Z powodu wykonywania działalności niecałe 6 miesięcy w 2012 roku, podatnik ma prawo do preferencji dopiero od początku roku 2014.

Warunki formalne

Prawo do kredytu podatkowego objęte jest również innymi warunkami, zatem samo otwarcie działalności gospodarczej nie jest jeszcze jednoznaczne z uzyskaniem prawa do preferencji. Zgodnie z art. 44 ust. 7c przedsiębiorca musi spełnić następujące wymagania:

  1. osiągać średniomiesięczny przychód z działalności gospodarczej w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 1.000 euro. Przeliczenia na złote dokonuje się według ogłaszanego przez NBP średniego kursu euro, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  2. posiadać status małego podatnika w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej do momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia;
  3. zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w każdym miesiącu okresu poprzedzającego rok korzystania ze zwolnienia;
  4. nie używać środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, o znacznej wartości, które zostały udostępnione nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej - wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność;

Art. 44 ust. 7d

Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, wymienionych w ust. 7c pkt 3, stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia.

  1. rozliczać się na zasadach ogólnych według skali podatkowej w roku korzystania ze zwolnienia z płacenia zaliczek na podatek dochodowy.

Przy spełnieniu powyższych wymagań ustawowych podatnik może skorzystać ze zwolnienia po złożeniu odpowiedniego oświadczenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Co istotne, aby oświadczenie było zasadne, należy je przedłożyć w formie pisemnej do 31 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik zamierza korzystać z kredytu podatkowego.

Obowiązkowe złożenie zeznania rocznego

Mimo że podatnik jest zwolniony w danym roku podatkowym z opłacania zaliczki na podatek dochodowy, to jest on zobowiązany do złożenia zeznania rocznego rozliczającego uzyskany dochód (formularz PIT-36). Co istotne, należy pamiętać, aby danego dochodu nie łączyć z dochodami uzyskanymi z innych źródeł oraz o tym, że nie podlega on opodatkowaniu w danym roku podatkowym.

Rozliczenia dochodu uzyskanego podczas okresu korzystania ze zwolnienia należy dokonać w zeznaniach rocznych w przeciągu bezpośrednio następujących pięciu kolejnych latach podatkowych. Wówczas podatnik powinien doliczyć do dochodu z danego roku kwotę w wysokości 20% dochodu uzyskanego podczas zwolnienia.

Warto wspomnieć również o tym, że z możliwości zwolnienia z opłacania zaliczek na podatek dochodowy mogą skorzystać także osoby opodatkowane na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jednak na podstawie przepisów o ryczałcie.