Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie z PFRON, które będzie doliczane do wypłaty pracownika. W celu uzyskania dofinansowania konieczne jest zarejestrowanie pracownika przez pracodawcę w ewidencji PFRON. Rejestracji dokonuje się poprzez złożenie pierwszego wniosku.

Dofinansowanie z PFRON

Artykuł 26a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje kwestie związane z udzielaniem dofinansowania z PFRON.

Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcom, którzy:

 • prowadzą zakład pracy chronionej,
 • zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników,
 • zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
 • nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł,
 • na których w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie przekroczyli kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych, które przebywają na bezpłatnych urlopach oraz osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione:

 • na umowę o pracę w celu przygotowania do wykonywania zawodu,
 • lecz przebywają na urlopach wychowawczych,
 • lecz odbywają służbę wojskową lub zastępczą,
 • są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • lecz nie świadczą pracy, ponieważ uzyskali świadczenia rehabilitacyjne,
 • lecz przebywają na urlopach bezpłatnych.

Komu przysługuje dofinansowanie z PFRON?

Przedsiębiorcy przysługuje comiesięczne dofinansowanie z PFRON na niepełnosprawnych pracowników posiadających odpowiednie orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, które przyznaje im jeden z trzech stopni niepełnosprawności. Pracodawca musi również pamiętać o zarejestrowaniu pracownika w ewidencji PFRON. Powinien być on zatrudniony zgodnie z prawem. Nie może to być osoba, której przysługuje ustawowe prawo do emerytury. Wyjątek stanowią osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym przysługuje prawo do emerytury. Dodatkowo dofinansowanie z PFRON powinno wykazywać tzw. efekt zachęty. To znaczy, że otrzymanie dofinansowania wpływa na zwiększenie atrakcyjności zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Więcej w temacie dofinansowanie z PFRON przeczytasz na Poradnik Przedsiębiorcy.