Przyjęcie i wydanie magazynowe wymaga korzystania z odpowiedniej dokumentacji. Jak więc powinny wyglądać dobrze sporządzone dokumenty magazynowe?

Dokumentacja magazynowa, pz i wz - co to jest?

Ruchy w magazynie rejestrowane są za pomocą dokumentów:
 • Rozchodu wewnętrznego - dokument Rw
 • Zmiany lokalizacji - dokument Zl
 • Wydania zewnętrznego - dokument Wz
 • Przyjęcia zewnętrznego - dokument Pz
 • Przychodu wewnętrznego - dokument Pw
Przyjęcie magazynowe Przyjęcie magazynowe rejestruje się poprzez wystawienie dokumentu Pz. Musi on zawierać takie dane jak:
 • jaką miarą jest mierzony
 • rodzaj transportu towaru
 • podpis osoby dostarczającej towar
 • podpis osoby przyjmującej towar
 • łączna wartość przyjętego towaru
 • ile towaru dostarczono i ile towaru przyjęto
 • na co ten towar będzie przeznaczony
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu
 • cenę jednostkową
 • pochodzenie towaru
 • podpis osoby , która zatwierdza dokumentację
 • datę sporządzenia dokumentu i datę przyjęcia towaru na magazynowa
 • unikalny nr dokumentu
 • dane firmy przyjmującej na magazyn i dane osoby/firmy dostarczającej towar
Ponadto, dokument Pz powinno się sporządzić w 2 jednakowych egzemplarzach - jeden pozostaje w magazynie, a drugi przekazywany jest do księgowości. Przeważnie przedsiębiorcy korzystają z papierowych druczków Pz, można jednak skorzystać także ze specjalistycznego programu magazynowego. Wydanie magazynowe Wydanie towaru musi być odpowiednio udokumentowane. W tym celu wypisuje się dokument Wz. Musi on zawierać takie informacje jak:
 • ilość
 • podpis osoby zatwierdzającej dokumentacja
 • datę wystawienia dokumentu oraz datę wydania towaru
 • cenę jednostkową
 • podpis osoby odbierającej towar
 • łączną wartość towaru
 • dane firmy wydającej towar z magazynu i dane osoby/firmy, której towar jest wydawany
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu
 • jednostkę miary
 • unikatowy numer dokumentu
 • podpis osoby wydającej towar
Ponadto, dokument przyjęcia magazynowego musi być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach - jeden pozostaje w magazynie, a drugi służy do celów księgowych. Inne wyżej wymienione dokumenty służą do kontroli wewnętrznej magazynu. Ewidencjonują zmiany lokalizacji towarów oraz zmiany ilościowe towarów po ewentualnej ich przeróbce.

Zobacz też:

pensja brutto netto