notatnik Faktury korygujące są zaliczane do specyficznych dokumentów księgowych. Wystawiane są tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. kiedy podstawa opodatkowania została zmniejszona albo zwiększona. Sposoby wystawiania faktury korygującej różnią się od siebie w zależności od przyczyny wystawienia korekty.

Kiedy trzeba wystawić fakturę korygującą?

To, w jakich sytuacjach musi zostać wystawiona faktura korygująca, określa Art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Mowa tam o następujących sytuacjach:

 • zmniejszenie podstawy opodatkowania,
 • zwiększenie podstawy opodatkowania,
 • inne pomyłki.

Dlatego też wystawienie faktury korygującej jest obowiązkowe w następujących sytuacjach:

 • została udzielona obniżka ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
 • udzielono opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży),
 • zwrócono podatnikowi towary i opakowania,
 • zwrócono nabywcy całość lub część zapłaty,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Co powinna zawierać faktura korygująca?

W wyżej wspomnianej ustawie, w ust. 2 art. 106j ustawodawca określił, co powinno się znaleźć w prawidłowo sporządzonej fakturze korygującej. Są to:

 • wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";
 • numer kolejny oraz data jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, b) nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 • przyczyna korekty;
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwota korekty podstawy opodatkowania lub kwota korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 • w przypadkach, w których zmiana nie ma wpływu na podstawę opodatkowania - prawidłowa treść korygowanych pozycji.

Dodatkowo, w sytuacji kiedy przedsiębiorca udzielał kontrahentowi upustu albo obniżki ceny, faktura korygująca musi dodatkowo zawierać  wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka.