glasses-272399_1280

Fakturę VAT RR wystawia czynny podatnik podatku od towarów i usług, który nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Jest to wyjątkowa forma rozliczania podatku VAT - dowiedz się więcej na jej temat.

 

Faktura VAT RR - kto może ją wystawić?

Fakturę VAT RR wystawia nabywca, a oryginał dokumentu zachowuje sprzedawca.

Faktura VAT RR a podatek VAT

Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 7%. W tej sytuacji do rozliczenia podatku zobowiązany jest nabywca. Rolnikowi za to przysługuje zryczałtowany zwrot podatku. Co za tym idzie - nabywca wypłaca kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku rolnikowi.

Co powinna zawierać faktura VAT RR?

Faktura VAT RR, którą wystawia nabywca płodów rolnych, zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy o VAT, powinna zawierać:

 • oznaczenie "Faktura VAT RR",
 • imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy,
 • numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną,
 • datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,
 • nazwy nabytych produktów rolnych,
 • jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,
 • cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych,
 • wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób,
 • oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług."