j0315598Zgodnie z zasadami fakturę zaliczkową sprzedawca jest zobowiązany wystawić, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymał całość lub część należności, w odniesieniu do której zgodnie z ustawą powstaje obowiązek podatkowy. Wystawia się ją nie później niż 7. dnia od daty realizacji dostawy.

Dane jakie powinny zostać zawarte na fakturze zaliczkowej reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Faktura zaliczkowa powinna zawierać:

  • datę jej wystawienia;
  • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a;
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b;
  • datę otrzymania całości lub części należności, o ile taka data różni się od daty wystawienia faktury;
  • kwotę otrzymanej całości lub części należności, przy czym w przypadku, gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę oraz faktury te obejmują łącznie całą należność, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery tych poprzednich;
  • kwotę podatku wyliczoną według wzoru:

      KP = (ZB x SP) /(100 + SP), gdzie:

      KP - oznacza kwotę podatku,

      ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności,

      SP - oznacza stawkę podatku;

  • dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy.