Przedsiębiorco otrzymujesz zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy też świadczonych usług? Czy faktura zaliczkowa musi dokumentować każdą tego typu transakcję? Sprawdź, odpowiedź w artykule!

Rozliczenie zaliczki Rozliczenie zaliczki

Faktura zaliczkowa

Faktura zaliczkowa jest dokumentem potwierdzającym otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów lub usług. Faktura zaliczkowa powinna być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę.

Zgodnie z artykułem 106f Ustawy o podatku od towarów i usług faktura zaliczkowa powinna zawierać:

  • datę jej wystawienia,
  • numer kolejny nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • numery, za pomocą których podatnik i nabywca są zidentyfikowani na potrzeby podatku,
  • datę otrzymania całości lub części zapłaty przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
  • otrzymaną kwotę zapłaty,
  • kwotę podatku,
  • dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy.

Jakie konsekwencje podatkowe generuje faktura zaliczkowa?

Faktura zaliczkowa nie generuje skutków podatkowych na gruncie podatku dochodowego, jednakże generuje obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT. Podatek VAT z faktury zaliczkowej powinien zostać wykazany w miesiącu otrzymania środków pieniężnych. Sprzedawca ujmuje taką fakturę w rejestrze VAT sprzedaży. Nabywca towaru czy usługi fakturę ujmuje w rejestrze VAT zakupów. Faktura zaliczkowa uprawnia do odliczenia podatku VAT.

Faktura zaliczkowa - kiedy nie trzeba jej wystawiać?

W sytuacji gdy otrzymanie zaliczki oraz wykonanie usługi czy też dostarczenie towaru mają miejsce w tym samym miesiącu nie ma obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej. Możliwe jest w takiej sytuacji wystawienie jednej faktury rozliczeniowej. Faktura rozliczeniowa musi posiadać wszystkie elementy faktury zaliczkowej.

Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji indywidualnej wydanej przez przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 maja 2014 roku o sygnaturze IPPP3/443-186/14-2/SM.

Zobacz też:

przelicznik brutto