Otwierając  firmę nie każdy dysponuje już na samym początku takimi finansami, które są niezbędne do jej prowadzenia. Problem ten dotyka również przedsiębiorców którzy od jakiegoś czasu już prowadzą działalność a jednak nie mają potrzebnego kapitału.Dlatego też na rynku pojawiają się instytucje, pomagające przedsiębiorcom pozyskać kapitał w celu otwarcia lub rozwoju prowadzonej działalności. Przeczytaj jakie są sposoby na finansowanie działalności. 

Finansowanie działalności - jakie są możliwości?

Kredyty inwestycyjne i obrotowe

Najpopularniejszym  sposobem na finansowanie działalności jest kredyt. Opłacalność korzystania z takiej usługi finansowej można wyliczyć opierając rachunek na stopie procentowej Banku lub innej instytucji finansowej udzielającej kredytu a spodziewanego zysku z inwestycji sfinansowanej z tego źródla.

Zabezpieczeniem dla Banku niejednokrotnie są aktywa firmy a nawet prywatny majątek przedsiębiorcy.

Ważną kwestią w kredytowaniu środków trwałych firmy jest umowa kredytowa. Może pojawić się w niej zapis o tym, że bank staje się, w pewnym procencie (najczęściej 49%), współwłaścicielem danej rzeczy. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że nie może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych od ogólnej wartości środka trwałego, a jedynie od tej której jest właścicielem (zwykle 51%). Kredytowanie nie wpływa natomiast na zaliczanie do kosztów wydatków związanych z eksploatacją zakupionej rzeczy czy jej ubezpieczeniem.

Leasing operacyjny i kapitałowy

Finansowanie działalności może się odbywać również za pomocą leasingu operacyjnego i kapitałowego. Przedmiotem leasingu mogą być zarówno rzeczy ruchome, jak i grunty czy nieruchomości a nawet wartości niematerialne i prawne. Ujęcie leasingu w kosztach będzie zależało od rodzaju leasingu, bowiem w praktyce rozróżnia się dwa charaktery umów: leasing operacyjny i leasing finansowy.

Leasing operacyjny - rzecz leasingowana pozostaje przez cały okres leasingu własnością firmy leasingującej, a przedsiębiorca nie może wprowadzić jej do ewidencji środków trwałych firmy i odliczać amortyzacji.

Kosztem w leasingu operacyjnym będą:

  • raty leasingowe (najczęściej wraz z naliczonymi już odsetkami);
  • czynsz inicjalny inaczej nazywany opłata wstępna;
  • wydatki związane z eksploatacją przedmiotu leasingu;
  • ubezpieczenie.

Leasing finansowy - tutaj leasingowana rzecz zwykle od początku trwania umowy leasingowej jest już własnością przedsiębiorcy. Różnica polega więc na tym, co tworzy podstawę naliczania kosztu. W odróżnieniu od leasingu operacyjnego, do KPiR nie zostaną zaksięgowane poszczególne raty leasingu ale kosztami uzyskania przychodu będą:

  • odpisy amortyzacyjne (gdyż leasingowana rzecz będzie stanowić środek trwały w firmie);
  • część odsetkowa raty leasingowej;
  • wydatki związane z eksploatacją przedmiotu leasingu;
  • ubezpieczenie.

Dotacje, subwencje, ulgi, subwencje

Zakładający działalność mają również możliwość korzystania z pomocy przyznawanej ze środków pochodzących z budżetu państwa czy ze środków unijnych. Otrzymane bezzwrotne dotacje są przychodem, ale podlegającym zwolnieniu z opodatkowania. Kwestię tę reguluje ustawa o podatku dochodowym od  osób fizycznych (art. 21). W związku z tym przedsiębiorca korzystający z dotacji nie ma obowiązku wykazywania otrzymanych środków jako przychodu z działalności i odprowadzania w związku z tym podatku dochodowego. Jednak z drugiej strony oznacza to, że zakupione z dotacji przedmioty nie będą traktowane jako koszt podatkowy. A zatem przedsiębiorca, kupując z dotacji sprzęt (np. maszyny stanowiące środek trwały) nie będzie mógł ująć w kosztach zakupionego sprzętu (odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztu podatkowego). Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku zakupu towarów sfinansowanych dotacją. Pomimo tego, że przedsiębiorca otrzyma fakturę zakupu towarów, nie wprowadzi jej jako koszt podatkowy.

Jedynym wyjątkiem od ogólnej reguły stanowiącej, że otrzymane dotacje nie stanowią przychodu firmy, a wydatki nimi sfinansowane nie są kosztem podatkowym, jest otrzymanie dotacji z Funduszu pracy (jednorazowa pomoc dla bezrobotnego na rozpoczęcie działalności). Dotacja ta bowiem została uwzględniona w ustawie jako przychód zwolniony z opodatkowania ale wydatki nią sfinansowane nie zostały wyłączone z kosztów. Dlatego też taka forma dotacji stanowi wyjątek dla celów księgowych - podatnik może ująć w kosztach zakup towarów czy usług sfinansowanych środkami z dotacji. Wyjątek ten nie dotyczy jednak zakupionych z dotacji środków trwałych, których odpisy amortyzacyjne i w tym wypadku nie będą stanowiły kosztu podatkowego.

Inne sposoby na finansowanie działalności

Finansowanie działalności dla początkujących przedsiębiorców, którzy często nie posiadają zdolności kredytowej jest utrudnione. Zdarza się, że już na samym początku wyklucza się ich jako kredytobiorców. Wówczas mogą starać się oni o pożyczkę z tzw. inicjatyw społecznych, zwykle powiązanych z pomocą unijną. Taką zwrotną pożyczkę przedsiębiorca nie traktuje jak dotację, ale rozlicza zakup sfinansowany pożyczką podobnie jak przy kredycie. Pożyczka nie stanowi więc bezpośredniego przychodu dla przedsiębiorcy.

Inaczej będzie w przypadku, gdy przedsiębiorca otrzyma refundację z Urzędu Pracy, związaną np. ze zorganizowaniem prac interwencyjnych. Wówczas otrzymane środki (jako częściowy zwrot poniesionych kosztów) będą stanowiły dla przedsiębiorcy pozostałe przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jak widać niezwykle istotne jest, z jakiego rodzaju pomocy przedsiębiorca korzysta. Wpływa to bowiem na wymiar osiąganych korzyści oraz poprawność księgowych rozliczeń, jakich żaden z przedsiębiorców nie uniknie.

Zobacz też:

z brutto na netto

Zwrot za kasę fiskalną